Standardiserte elementer symbol

Standardiserte elementer

Standardiserte elementer skal gjøre det enklere for kommunen å planlegge, utforme og gjennomføre differensierte kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 6. juli 2021

Standardiserte elementer er faglige anbefalinger for innhold i introduksjonsprogrammet utviklet av IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge). Formålet er å oppnå god kvalitet i introduksjonsprogrammet.
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, ordinær utdanning og arbeidsmarkedstiltak er ikke standardiserte elementer. De standardiserte elementene skal supplere annet obligatorisk og individuelt innhold i introduksjonsprogrammet.

De standardiserte elementene er ikke ferdige kurspakker eller krav om hvordan innholdet i introduksjonsprogrammet skal utformes eller tilbys, men faglige anbefalinger kommunene i samarbeid med andre aktører kan bruke når de følger opp deltakere og utformer tilbud lokalt.

Utover det integreringsloven og introduksjonsloven med forskrifter slår fast har kommunene stor frihet i hvordan man organiserer og tilbyr introduksjonsprogrammet og den enkelte deltakers innhold.

Den nye integreringsloven har krav til nytt innhold i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet skal etter integreringsloven, i tillegg til å omfatte opplæring i norsk og samfunnskunnskap og arbeids- eller utdaninngsrettet innhold, omfatte for alle deltakere. I tillegg skal alle deltakere som har barn under 18 år, eller som får barn i løpet av programtiden ha kurs i .

De obligatoriske standardiserte elementene livsmestring i et nytt land og foreldreveiledning er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og har minstekrav forankret i forskrift. Utover det som er pålagt i forskrift er IMDi og irektoratet for høyere utdanning og kompetanse  anbefalinger vedrørende disse elementene faglige anbefalinger.

Arbeids- eller utdanningsrettede elementer er obligatorisk innhold, men hvilke elementer som skal inngå i programmet skal være i tråd med det definerte sluttmålet og individuelle behov.

Deltakerne i introduksjonsprogrammet skal ha introduksjonsprogram som er tilpasset deres bakgrunn og mål, og de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å sette sammen gode program. Det vil si å planlegge, utforme innhold og gjennomføre individuelt tilpassede kvalifiseringsløp med god kvalitet.

Noen av elementene som er utviklet er først og fremst nyttige i oppfølgingen av enkeltdeltakere, slik som praksis, mens andre elementer skal gi bistand når kommunen planlegger og gjennomfører tilbud til grupper, slik som opplæring i digital kompetanse og korte bransjekurs.

Flere av de standardiserte elementene er hovedsakelig arbeidsrettede, slik som praksis, hurtigspor, korte bransjekurs, arbeid på deltid og entreprenørskap. Samtidig kan noen av disse også være nyttig i utdanningsrettede løp, slik som praksis. Andre standardiserte innholdselementer bærer mer preg av å støtte opp under det øvrige kvalifiseringsløpet, slik som digital kompetanse og personlig økonomi. Tilbud i omsorgspermisjon er obligatorisk for kommunen å tilby, men frivillig for deltakeren å delta i, og innholdet kan variere.

De standardiserte elementene har faglige anbefalinger for hvordan kommunene kan sikre god kvalitet i planleggingen, innholdet og gjennomføringen av introduksjonsprogrammet, samt oversikt over verktøy og ressurser som kan brukes i tilbudet av elementene.

Standardiserte elementer skal settes sammen med øvrig obligatorisk og behovsbasert innhold slik at innholdet til sammen dekker den enkelte deltakerens behov og bidrar til at deltakeren når sluttmålet sitt.

De standardiserte elementene er utarbeidet i forbindelse med arbeidet med integreringsloven, men vil være like nyttige for deltakere som har rett og plikt etter introduksjonsloven.
Elementene kan også være relevante i arbeidet med andre målgrupper:

  • beboere i asylmottak
  • deltakere i Jobbsjansen
  • deltakere i Kvalifiseringsprogrammet
  • arbeidssøkere med oppfølging fra NAV
 
Fant du det du lette etter?