Regler om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til å delta i arbeidslivet, eller eventuelt delta i ordinær utdanning. Du finner veiledning om regelverket på IMDis nettsider.

Sist oppdatert: 13. desember 2023

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv. Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet. Det samme gjelder familiemedlemmer som senere kommer til landet. 

Gjennom introduksjonsprogrammet skal deltakerne lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet. En skal også få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv, og eventuelt utdanning dersom en trenger det. Det er et mål om at deltakeren skal komme i jobb eller videre utdanning når hen er ferdig i introduksjonsprogrammet. 

Introduksjonsprogrammet skal starte opp så raskt som mulig og senest innen tre måneder etter at flyktningen er bosatt i en kommune.  

Fordrevne fra Ukraina har fått midlertidig opphold i Norge. Integreringsloven kapittel 6A er et midlertidig regelverk om introduksjonsprogram og opplæring i norsk for denne gruppen. De har rett, men ikke plikt, til å delta i et introduksjonsprogram. Omfang, innhold og organisering av introduksjonsprogrammet etter kapittel 6A er noe ulikt det ordinære introduksjonsprogrammet.  

Deltakere i introduksjonsprogrammet som får oppholdstillatelse eller ankommer Norge etter 1. januar 2021 omfattes av bestemmelsene i integreringsloven. Det er også laget juridiske veiledere til lov og forskrift. IMDi har utarbeidet en egen juridisk veileder til integreringslovens midlertidige kapittel 6A. 

Les mer om regler for planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet (imdi.no). 

Deltakere i introduksjonsprogrammet som har fått oppholdstillatelse og ankom Norge før 1. januar 2021 omfattes av introduksjonsloven. 

 

Fant du det du lette etter?