Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Aktuelt

 • Forenklet integreringsplan for personer med kollektiv beskyttelse

  Personer med kollektiv beskyttelse som deltar i introduksjonsprogram kan ha én samlet integreringsplan for deltagelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk. Kommunene kan velge mellom malen "forenklet integreringsplan med norskplan, "forenklet integreringsplan uten norskplan" og "norskplan for personer med kollektiv beskyttelse"

  Malene finner du her.
 • Maler for vedtak om introduksjonsprogram og norskopplæring

  IMDi har publisert vedtaksmaler etter kapittel 6A Midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34.

  Trykk her for å se malene
 • Juridisk veiledning til integreringslovens midlertidige kapittel 6A

  15. juni trådte et nytt midlertidig regelverk for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i kraft. IMDi har utarbeidet en juridisk veileder til de nye bestemmelsene i integreringsloven, hovedsakelig til kommunalt ansatte som jobber med ordningene i integreringsloven.

  Les den juridiske veilederen her