Tilbud i omsorgspermisjon symbol

Tilbud i omsorgspermisjon

Kommunen plikter å tilby oppfølging, og norskopplæring eller språktrening til deltakere som er i omsorgspermisjon etter fødsel eller adopsjon. Deltakerne skal fra og med den fjerde måneden av permisjonstiden få et tilbud som er tilpasset dem.

Utarbeidet av IMDi

Sist oppdatert: 6. juli 2021

Nøkkelinformasjon

 • Obligatorisk?

  Obligatorisk for kommunen å tilby, men det er frivillig for deltakere å delta

 • Deltakere

  Deltakere som har omsorgspermisjon etter fødsel

 • Når i programmet

  Skal tilbys når deltakere er i omsorgspermisjon

 • Gruppebasert eller individuelt

  Dersom det er mulig kan det gis i grupper

Permisjonsreglene og kommunens plikt til å tilby oppfølging og norskopplæring eller språktrening videreføres, og er de samme for deltakere og kommunen etter både introduksjonsloven og integreringsloven. Det er en endring i omfang av omsorgspermisjonen forbeholdt faren som har økt fra 50 til 75 dager for deltakere med rettigheter etter ny lov.

§ 16 Permisjon uten introduksjonsstønad ved fødsel og adopsjon

Etter fødsel har foreldre som deltar i introduksjonsprogram, rett til omsorgspermisjon i til sammen opptil ti måneder i barnets første leveår. Tar ikke begge foreldrene omsorgen for barnet, kan retten til den som ikke tar omsorgen utøves av en annen som tar omsorgen for barnet.

Kommunen skal tilby oppfølging og norskopplæring eller språktrening til deltagere som er i omsorgspermisjon etter fødsel eller adopsjon. Tilbudet skal gis fra og med den fjerde måneden av permisjonstiden og tilpasses den enkelte deltager.

Ved adopsjon har adoptivforeldre som deltar i introduksjonsprogram rett til omsorgspermisjon i til sammen opptil ti måneder, dersom barnet er under 15 år.

Der begge foreldrene deltar i introduksjonsprogram er 75 dager av omsorgspermisjonen forbeholdt faren og 75 dager forbeholdt moren. Dersom far ikke benytter permisjonsdagene, faller de bort.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom faren på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon. Forhold som nevnt i første punktum må dokumenteres med legeerklæring.

§ 5-3. Permisjon uten introduksjonsstønad ved fødsel og adopsjon

Etter fødsel har foreldre som deltar i introduksjonsprogram rett til omsorgspermisjon i til sammen opptil 10 måneder i barnets første leveår. Tar ikke begge foreldrene omsorgen for barnet, kan retten til den som ikke tar omsorgen utøves av en annen som tar omsorgen for barnet.

Kommunen skal tilby oppfølging og norskopplæring eller språktrening til deltakere som er i omsorgspermisjon etter fødsel eller adopsjon. Tilbudet skal gis fra og med den fjerde måneden av permisjonstiden og tilpasses den enkelte deltaker.

Ved adopsjon har adoptivforeldre som deltar i introduksjonsprogram rett til omsorgspermisjon i til sammen opptil 10 måneder, dersom barnet er under 15 år.

Der begge foreldrene deltar i introduksjonsprogram er 50 virkedager av omsorgspermisjonen (10 uker) forbeholdt faren (fars omsorgspermisjon) for barn født etter 1. september 2010 eller adopsjoner etter samme dato. Dersom far ikke benytter disse permisjonsdagene, faller de bort.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i tredje ledd dersom faren på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt på helseinstitusjon. Forhold som nevnt i første punktum må dokumenteres med legeerklæring.

Målet med å gi et tilbud i omsorgspermisjon er todelt:

 • å gi deltakere i introduksjonsprogram muligheten til å vedlikeholde sine norskkunnskaper mens de er i permisjon, og med dette understøtte deltakeres muligheter til videre kvalifiserings-/utdanningsløp
 • å styrke deltakeres mulighet til å etablere og utvide eget nettverk, og dermed styrke muligheten for å delta på andre arenaer i samfunnet

Foreldre som deltar i introduksjonsprogram, har rett til omsorgspermisjon i inntil totalt ti måneder i barnets første leveår. Der begge foreldrene deltar i introduksjonsprogram, er 75 dager av omsorgspermisjonen forbeholdt far.

Kommunen plikter å tilby oppfølging, og norskopplæring eller språktrening til deltakere som er i omsorgspermisjon etter fødsel eller adopsjon. Deltakerne i målgruppen skal fra og med den fjerde måneden av permisjonstiden få et tilbud som er tilpasset dem.

Både kvinner og menn skal få et tilbud i sin permisjonsperiode. Tilbudet er frivillig for deltakeren. Et tilbud som oppleves relevant og attraktivt vil kunne ha ringvirkninger utover det å vedlikeholde norsknivået. Tilbudet kan gi et utvidet nettverk og føre til økt samfunnsdeltakelse for de som deltar.

Det er opp til kommunen å avtale med deltakeren hva som skal være innholdet og kontinuiteten i oppfølgingen under permisjonstiden, og både innholdet og omfanget må tilpasses den enkelte deltaker. Personene som benytter seg av tilbudet, vil ha ulike forutsetninger, formål og ønsker med å delta. Kommunen bør:

 • minimum ha rutiner for oppfølging av deltakere i overgangene mellom introduksjonsprogram og permisjonstid
 • gi et tilbud om norskopplæring eller -trening.
 • gi et tilbud om å delta på en egnet møteplass.

Overganger mellom permisjon og introduksjonsprogrammet

Et av suksesskriteriene for gode overganger og aktiv deltakelse i et permisjonstilbud, er grundig informasjon om mulighetene for å delta i norskopplæring eller norsktrening, og andre tilbud. Når en deltaker venter barn, må ansvarlig for introduksjonsprogrammet i kommunen derfor informere minst én gang før deltaker går ut i permisjon om muligheten for å delta i de ulike aktuelle tilbudene i kommunen. 

Informasjon om tilbudet i seg selv er imidlertid ikke nok for å nå ut til alle. I tillegg til å gi god informasjon om tilbudene anbefaler vi at nærmeste kontaktperson i noen tilfeller tar med deltakeren til aktuelle tilbud i forkant av permisjonstiden for å gjøre deltakeren kjent med tilbudene og skape trygghet.

Det kan være deltakere som ikke ønsker å benytte seg av et tilbud under omsorgspermisjonen. Det kan være ulike grunner til dette, men deltakerens kontaktperson for introduksjonsprogrammet i kommunen må være spesielt oppmerksom på å fange opp personer som ikke kan ta selvstendige valg når det gjelder deltakelse, for eksempel deltakere som kan være utsatt for negativ sosial kontroll. Kontakt kommunens hjelpeapparat ved bekymring for deltaker eller deltakers barn.

Vi anbefaler videre at ansvarlig for introduksjonsprogrammet har minst ett møte med deltakeren når permisjonsperioden nærmer seg slutten. Hovedhensikten vil da være å få kartlagt norsknivå, og planlegge videre aktivitet og tiltak når deltakeren igjen skal delta i introduksjonsprogrammet på fulltid. Det er for eksempel viktig at deltakeren får informasjon om mulighetene for barnepass i god tid før permisjonen er over, blant annet informasjon om frist for å søke barnehageplass.

Ansvaret for tilbud i omsorgspermisjon bør være forankret i kommunens ordinære arbeid med flyktninger og innvandrere. Den enheten som er ansvarlig for introduksjonsprogrammet i kommunen, er også den som har ansvar for at personer i omsorgspermisjon får et relevant tilbud.

Det bør være en viss hyppighet og kontinuitet i både tilbud om norskopplæring/-trening og deltakelse på en egnet møteplass.

Ved mistanke om eller avdekking av negativ sosial kontroll bør kommunen legge til rette for hyppigere kontakt med deltakeren og sørge for å møte deltakeren alene uten følgeperson.

Norskopplæring eller -trening

Deltakere i omsorgspermisjon bør få mulighet til å vedlikeholde sine norskkunnskaper. Et tilbud om å vedlikeholde norskkunnskaper kan gjøres på flere ulike måter og utføres av flere ulike aktører:

 • Kommunen kan velge å følge læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og tilby norskopplæring som gis av kvalifiserte lærere. Dersom opplæringen tilfredsstiller lovens krav, følger læreplanen og har god kvalitet, vil opplæringen gi tellende rett og plikt-timer som kommunen skal registrere i NIR.
 • Kommunen kan velge å tilby en eller annen form for norsktrening slik at deltakeren kan vedlikeholde sine norskkunnskaper. Norsktrening er organiserte samtalegrupper hvor deltakere kan øve seg på å snakke norsk. Norsktrenere samler en gruppe mennesker på språkkafé, bibliotek eller andre møteplasser og organiserer øvelser som tilrettelegger for å snakke norsk. Et slikt tilbud krever ikke kvalifisert lærerpersonell og følger ikke læreplanen i norsk og samfunnsfag. Dermed skal timene heller ikke registreres i NIR. Det finnes ressurser og verktøy, blant annet utarbeidet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge), som tilbyder av norsktrening kan bruke i gjennomføringen.

For at deltakerne skal kunne nyttiggjøre seg norskopplæring og -trening, bør kommunen organisere barnepass parallelt med norskaktiviteten. Det er opp til den enkelte kommunen å avgjøre hvordan dette eventuelt skal organiseres.

Tilbud om deltakelse på en møteplass

Tilbakemeldinger fra deltakere i introduksjonsprogrammet er at deltakere i permisjon bør ha tilbud om en møteplass hvor de regelmessig kan treffe andre i lignende livssituasjon. Møteplassen kan driftes av kommunen, frivillige aktører, en privat tilbyder eller andre.
For mange deltakere vil et slikt tilbud være en mulighet til å komme seg ut og treffe andre. Det gir en struktur på hverdagen, og det bidrar til en opplevelse av å være en del av samfunnet. Et slikt tilbud kan også gi ringvirkninger ved at deltakerne blir introdusert for flere nye arenaer, for eksempel deltakelse i frivillige lag og foreninger, treningsaktiviteter o.l. Dette er verdifullt i seg selv, men vil i tillegg kunne gi et større nettverk som kan være viktig å ha med seg i videre liv og karriereløp i Norge.

Aktuelle tiltak og aktiviteter som kan være et utgangspunkt for en slik møteplass:

 • åpen barnehage
 • språkgrupper/norsktrening i offentlig eller frivillig regi
 • veiledning fra barne- og familieveileder/-senter
 • barselgruppe
 • barseltrening
 • andre tiltak i kommunen eller frivillig sektor

At deltakerne selv får påvirke utformingen av tilbudet vil kunne øke sannsynligheten for at de ønsker å delta.

Det stilles ikke særskilte krav til kompetanse for å arbeide med tilbud i omsorgspermisjon utover den kompetansen lærere i voksenopplæringen og den ansvarlige enheten for introduksjonsprogrammet allerede skal ha. Det vil blant annet si pedagogisk kompetanse og kartleggings- og veiledningskompetanse.

 

Fant du det du lette etter?