Retten til å leve frie og selvstendige liv symbol

Rett til å leve et fritt og selvstendig liv

Forebygging av negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse er en del av regjeringens integreringspolitikk og viktig for å nå målet om at flere innvandrere skal delta i utdanning-, arbeids- og samfunnsliv.

Sist oppdatert: 7. januar 2021

Negativ sosial kontroll er ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.

Negativ sosial kontroll kan også forekomme som mobbing og kontroll mellom deltakere på ulike samfunnsarenaer.

Æresrelatert vold er vold utløst av familiens behov for å ivareta eller gjenopprette ære og anseelse. Æresrelatert vold kan ramme alle kjønn og personer i ulike aldersgrupper - barn, ungdom og voksne. Æresrelatert vold kan innebære tvangsekteskap, men også andre voldsuttrykk som nedverdigelser, trusler, utstøtelse og annen psykisk vold, fysisk vold og drap.

Tvangsekteskap er ekteskapsinngåelser der en eller begge ektefellene ikke har mulighet til å velge å forbli ugift uten å bli utsatt for vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press. Tvangsekteskap er en form for vold i nære relasjoner, og kan i praksis også innebære at den enkelte ikke har mulighet til å velge seg ut av en forlovelse eller et inngått ekteskap, eller å velge en partner på tvers av familiens ønsker, uten å bli utsatt for represalier. Arbeid mot tvangsekteskap omfatter også forberedelser til tvangsekteskap, barneekteskap, avtaler om ekteskap, religiøse ekteskap, og ekteskap som ikke er sivilrettslig gyldige i Norge. Den utsattes egen opplevelse av tvang må tillegges stor vekt.

Kjønnslemlestelse er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse.

Personer som utsettes for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, kan også være utsatt for flerdoblet diskriminering knyttet til etnisitet, religion, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell legning, seksuell praksis og funksjonshemming. Dette er identiteter som i seg selv ikke er negative, samtidig som disse personene kan bli utsatt for diskriminering fra samfunnet. Personer med identiteter knyttet til å være lesbisk, homofil, bifil, trans og interkjønn kan være særlig utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold dersom dette bryter med normer i deres nettverk.

Det å oppleve diskriminering kan skape og forsterke personers opplevelse av utenforskap i samfunnet. For personer som utsettes for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, kan det å oppleve diskriminering skape barrierer for å bli integrert i storsamfunnet. Personer som lever med funksjonshemming og samtidig opplever negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, kan dessuten oppleve at de blir isolert og ikke har mulighet til å kontakte hjelpeapparatet. Disse personene kan også være særlig utsatt for å bli tvangsgiftet.

Fant du det du lette etter?