Livsmestring - symbol

Livsmestring i et nytt land

Livsmestring i et nytt land skal styrke deltakernes motivasjon og mestringsfølelse. Her finner du det du trenger for å gjennomføre opplæring og veiledning med god kvalitet.

Utarbeidet av IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge)

Sist oppdatert: 6. juli 2021

Nøkkelinformasjon

 • Obligatorisk etter integreringsloven

  Minimum 25 timer

 • Deltakere

  Alle

 • Når i programmet

  Deler av elementet bør tilbys tidlig i programmet. Vertskommunen kan også tilby deler av elementet til beboere i asylmottak

 • Gruppebasert eller individuelt

  Bør som hovedregel tilbys i grupper

Regelverk

Lov og forskrift stiller juridiske krav til innhold og omfang av livsmestring i et nytt land.

 

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)

§ 14 Innholdet i og omfanget av introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde:

c) kurs i livsmestring

Forskrift til integreringsloven

§ 4 Kurs i livsmestring

Kurs i livsmestring skal styrke deltagerens motivasjon og mestring i møte med nye forventninger og et nytt samfunn. Kurset skal bidra til at deltageren kan identifisere og bruke egen kompetanse og ressurser.

Kurs i livsmestring skal bestå av temaområdene migrasjon, helse og mangfold og karrierekompetanse.

Temaområdet migrasjon, helse og mangfold skal gi deltagerne kunnskap om fysisk og psykisk helse, den nye hverdagen i Norge og retten til å leve et fritt og selvstendig liv. Det skal tilbys minimum 10 timer veiledning innenfor temaområdet migrasjon, helse og mangfold.

Temaområdet karrierekompetanse skal gi deltagerne kunnskap om muligheter og begrensninger i det norske utdannings-, arbeids- og samfunnslivet og bidra til innsikt i egen kompetanse, verdier og interesser. Det skal tilbys minimum 15 timer veiledning innenfor temaområdet karrierekompetanse.

Kurset skal som hovedregel gjennomføres i gruppe og være dialogbasert.

Kurset skal tilbys av personer med undervisnings- eller veiledningskompetanse. Personer som veileder eller underviser i livsmestring, skal som hovedregel ha relevant kompetanse innenfor tematikken nevnt i tredje og fjerde ledd.

Innholdet under er faglige anbefalinger som viser hvordan kommunene kan ivareta de juridiske minstekravene i forskrift. I tillegg er det faglige anbefalinger om innhold som kan tilbys etter behov utover minstekravene.

Formål

 • styrke deltakernes motivasjon og mestring,
 • tematisere de utfordringene deltakerne opplever i møte med en ny kultur nye forventinger og et nytt system
 • ivareta refleksjon og bevisstgjøring
 • bidra til at den enkelte deltaker får kunnskap og ferdigheter som gir gode muligheter for å mestre det å leve i et nytt land og være en ressurs for seg selv, sin familie og lokalsamfunnet
 • legge til rette for en prosess som gir deltakerne bedre forutsetninger for å nå sine individuelle mål i introduksjonsprogrammet og få et godt liv i Norge
 • bidra til at deltakerne kan ta gode valg, identifisere egne ressurser, påvirke den situasjonen de er i, og vite når og hvor de kan søke bistand
 • gi kunnskap om og tillit til aktuelle offentlige instanser og systemer

Målgruppe

Alle deltakere i introduksjonsprogrammet som følger integreringsloven har plikt til å delta på kurs i livsmestring jf. § 14 bokstav c).

Elementet Livsmestring i et nytt land består av obligatorisk og behovsbasert innhold. Deltakerne i introduksjonsprogrammet skal ha ulik programlengde. Det obligatoriske innholdet er relevant for alle deltakere i introduksjonsprogrammet, og samtidig gjennomførbart for deltakere som får programtid på seks måneder.

For alle deltakere i introduksjonsprogrammet er det obligatorisk å ha minst 25 timer av elementet livsmestring i et nytt land uansett programlengde:

 • minimum 10 timer på temaområdet Migrasjon, helse og mangfold
 • minimum 15 timer på temaområdet Karrierekompetanse, inkludert kunnskaper om arbeid og utdanning

I tillegg kan deltakerne få tilbud om mer innhold basert på sitt behov.

Hvordan legge til rette for god kvalitet?

Vi anbefaler at

 • elementet Livsmestring kan tilbys av vertskommunen til beboere i asylmottak før oppstart i introduksjonsprogrammet dersom dette er hensiktsmessig og mulig
 • tematikken som handler om Migrasjonsprosessen, bør gjennomføres så tidlig som mulig fordi et av målene er å bidra til en god etableringsfase og legge til rette for tidlig refleksjon rundt denne prosessen
 • den øvrige tematikken kan gjennomføres på et tidspunkt kommunen finner det hensiktsmessig for sine deltakere.
 • den obligatoriske tematikken på bør tilbys før behovsprøvd tematikk

Ifølge integreringsloven skal flyktningene ha rett og plikt til kompetansekartlegging og karriereveiledning før oppstart i introduksjonsprogrammet. Det er derfor viktig at elementet Livsmestring i et nytt land bygger videre på allerede kartlagt kompetanse og veiledning. Veileder/underviser bør ha dialog med den enheten i kommunen som forvalter introduksjonsprogrammet for å få informasjon fra den gjennomførte kartleggingen og karriereveiledningen. 

 • Elementet skal som hovedregel gjennomføres i gruppe, men kan inkludere individuell veiledning dersom dette er hensiktsmessig.
 • Gjennomføringen bør legges opp som en dialogbasert prosess som foregår over tid og ha en form som åpner for refleksjon, trygghet og tillit i gruppen. Deltakerens egne ressurser og styrker skal ligge til grunn for prosessen.
 • Det er viktig at deltakerne ikke pålegges å fortelle om sitt privatliv som del av prosessen, og at opplegget ikke inkluderer behandlingsrettede gruppeintervensjoner.
 • Kommunen skal tilrettelegge for at alle deltakere, uansett språknivå, skal kunne tilegne seg kunnskapen og ferdighetene som inngår i elementet. Det innebærer at elementet må tilbys i samarbeid med for eksempel tospråklige lærere, tolk eller annen språkstøtte der det er nødvendig. Ved å få jobbe med temaene på eget språk, kan deltakerne få mulighet til å gå mer i dybden, få en grundigere gjennomgang og økt refleksjon.

I forskriften til integreringsloven står det at kurset skal tilbys av personer med undervisnings- eller veiledningskompetanse. Personer som veileder eller underviser i Livsmestring i et nytt land, skal som hovedregel ha relevant kompetanse innenfor tematikken i elementet.

Flere faginstanser og relevante aktører bør trekkes inn i gjennomføringen av elementet – dette er særlig viktig for temaer som krever spesialistkompetanse. Eksempler på aktuelle faginstanser kan være helsesykepleier, psykolog, psykiatrisk sykepleier, barnevernspedagog, frisklivskoordinator, karriereveileder eller liknende. Disse må samarbeide med lærer og/eller programrådgiver med undervisnings- eller veiledningskompetanse.

Migrasjon, helse og mangfold

Vi anbefaler at opplegget gjennomføres av personer med relevant helsefaglig kompetanse, migrasjonshelsefaglig bakgrunn, erfaring innen flerkulturell forståelse eller personer som har annen relevant kompetanse. De som veileder eller underviser, må ha undervisnings- og/eller veiledningskompetanse, eller eventuelt samarbeide med lærer og/eller programrådgiver med slik kompetanse.

Karrierekompetanse inkludert kunnskaper om arbeid og utdanning 

Vi anbefaler at opplegget gjennomføres av personer med karriereveiledningskompetanse eller personer som har annen relevant kompetanse. De som veileder eller underviser, må ha undervisnings- og/eller veiledningskompetanse, eller eventuelt samarbeide med lærer og/eller programrådgiver med slik kompetanse.

Migrasjon, helse og mangfold

Temaet Fysisk og psykisk helse handler om å forstå sin egen og andre i familien sin situasjon i den Migrasjonsprosessen de befinner seg i, for å bedre kunne håndtere sin nye hverdag i Norge. Dette innebærer å bli bevisst på egne reaksjoner og kunne håndtere disse. Å ha en helse på et nivå som gjør at en fungerer i dagliglivet, både fysisk og psykisk, er for mange en viktig faktor for å kunne ta i bruk egne ressurser.

Det å få kunnskap om helsetjenestene i det nye samfunnet kan bidra til å skape trygghet i etableringsfasen. Deltakerne skal lære om helsetjenesten i Norge og i sitt lokalmiljø, og de skal lære hva som kjennetegner en sunn livsstil og et sunt kosthold.

Det er viktig å jobbe for å skape forståelse for at de fleste mennesker opplever å ha det vanskelig psykisk én eller flere ganger i livet sitt, og at det er normalt å oppsøke hjelp om man trenger det.

Migrasjonsprosessen bør være den innledende tematikken i elementet Livsmestring i et nytt land.

Gjennom refleksjon og veiledning om migrasjonsprosessen er formålet at deltakerne i introduksjonsprogrammet skal få kunnskap om prosessen og føle seg trygge på reaksjonene de har på egen migrasjon. Gjennom å reflektere rundt migrasjonsprosessen og hva som skjer hos den enkelte som følge av migrasjon, er formålet at deltakeren skal få en forståelse for hva som er normale reaksjoner på en unormal situasjon.

Dersom deltakeren har kommet til Norge sammen med familien sin, er det også viktig å gi kunnskap om at ulike mennesker kan ha ulike reaksjoner, at fasene i migrasjonsprosessen kan ha ulik varighet hos de forskjellige familiemedlemmene, og at mennesker kan gå inn og ut av prosessen.

Ønsket læringsutbytte – obligatorisk innhold (minstekrav 3 timer)

 • får kunnskap om de normale fasene i migrasjonsprosessen og individuelle variasjoner i hvordan prosessen oppleves
 • er i stand til å vite hvor de kan søke hjelp for å få bistand til å håndtere utfordringer knyttet til migrasjonsprosessen

Ønsket læringsutbytte – basert på deltakernes behov

 • reflekterer over og bevisstgjøres egne reaksjoner på påkjenninger og lærer om hvordan de kan håndtere ulike normale reaksjoner på unormale situasjoner de har gjennomgått
 • får verktøy til å identifisere og håndtere reaksjoner og prosesser i eget liv

Ulike samfunn kan ha ulike oppfatninger om helse. I noen samfunn kan forståelsen av begrepet helse kun være knyttet til fysisk helse, mens helsebegrepet også omfatter psykisk helse i andre samfunn. Det kan også knytte seg tabuer til å snakke om psykiske problemer og sykdom.

Det er viktig at deltakere i introduksjonsprogrammet blir kjent med hvordan helsevesenet i Norge fungerer og er bygget opp. Gjennom temaet Helse og livsstil er formålet å gi kunnskap om at fysisk og psykisk helse henger sammen. Det er også viktig å gi kunnskap om at det finnes profesjonell hjelp for mennesker som sliter psykisk. Her skal det også gis informasjon om de ulike helsetilbudene i Norge generelt og introdusere de ulike helsetilbudene i lokalsamfunnet.

Ønsket læringsutbytte – obligatorisk innhold (minstekrav 3 timer)

 • tilegner seg kunnskap om fysisk og psykisk helse, blant annet om normaltilstander, tannhelse, livsstilssykdommer, kosthold, søvn, når oppsøke fastlege og forventninger til helsetjenesten i Norge
 • kan benytte helsetjenester på en hensiktsmessig måte
 • kjenne til om hvilke hjelpeinstanser som finnes i lokalmiljøet
 • kjenne til hvor og hvordan de kan oppsøke hjelp

Ønsket læringsutbytte – basert på deltakernes behov

 • kan reflektere over egne strategier og ta egne valg knyttet til psykisk og fysisk helse
 • kjenne til strategier for å forebygge sykdom via kosthold, søvnmestring og fysisk aktivitet

Temaet Ny hverdag i Norge skal øke bevisstheten om egen identitet og hvordan deltakeren møter nye normer og regler. Tematikken tar også for seg hva deltakeren selv kan gjøre for å leve et godt liv i Norge, både med sin egen kultur og en norsk kultur.

Psykologspesialist Zemir Popovac skriver på Favnebloggen i innlegget  Postmigrasjonsvansker: Når livet er i ferd med å rakne  at det er viktig å reflektere over vansker som flyktninger opplever i det landet de kommer til. Disse vanskene kan knytte seg til å stå utenfor arbeidslivet, miste de sosiale rollene de tidligere hadde, eller en opplevelse av at egne ferdigheter, kunnskaper og kompetanse – egne identiteter – ikke blir bekreftet og anerkjent.

I et nytt samfunn vil deltakerne møte lover, regler og normer som kan være annerledes enn de er vant til. Det kan være nyttig å reflektere over hvilke faktorer som er med på å forme oss som mennesker, og hva som er med på å forme verdisynet vårt. For å leve et godt liv i et nytt samfunn kan det være nødvendig å reflektere over hvilke verdier en ønsker å ta til seg, samtidig som en er bevisst hvilke av ens verdier som ikke kan eller skal endres.

Tematikken må ses i sammenheng med temaet Meg i kontekst under temaområdet Karrierekompetanse, inkludert kunnskaper om arbeidsliv og utdanning.

Ønsket læringsutbytte – obligatorisk innhold (minstekrav 2 timer)

 • øker bevisstheten om egen bakgrunn, identitet og endringer som følge av migrasjon ved å sammenligne ulike verdier og normer i hjemlandet og i Norge
 • kunne reflektere over hvordan jeg har blitt den jeg er. Hvor kommer jeg fra? Hva kommer jeg til? Hva ønsker jeg for fremtiden? Hva skal til for å få et godt liv i et nytt land?
 • kunne reflektere over egen identitet i endring:
  • mulige endringer av roller og identitet, også innad i familien, som følge av migrasjon
  • tilegnelse av nytt språk kan påvirke selvbilde, autoritet og andres opplevelse av deg

Ønsket læringsutbytte – basert på deltakernes behov

 • får kjennskap til tilbud og instanser i lokalsamfunnet, ulike fritidsmuligheter og organisasjoner i Norge, og hvordan deltakerne kan danne nettverk gjennom for eksempel frivillig arbeid, dugnad, foreldredeltakelse og samfunnsdeltakelse
 • får ferdigheter til å kunne velge å benytte relevante tilbud for seg og familiemedlemmer og vite hva det eventuelt innebærer av forpliktelser
 • blir bevisst på følelser som oppstår når ulike kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme, lærer om utfordringer og gevinster ved å kjenne ulike kulturer
 • tilegner seg ferdigheter for å kunne møte ulike verdier, normer og praksiser i et nytt samfunn, også der disse bryter med internaliserte verdier og normer
 • kan dra nytte av sine styrker og utvikler strategier for å forholde seg til endrede roller og identitet, og samtidig håndtere endringene i eget liv

Temaet handler om å gi deltakerne kunnskap om retten til å bestemme over eget liv og ta selvstendige valg, også når det gjelder kjønnsuttrykk og samlivsformer. For å forstå og forholde seg til det norske samfunnet, skal deltakerne også få informasjon om ulikheter og likheter mellom kollektivistiske og individualistiske samfunn, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og andre former for vold i nære relasjoner.

Norge er et samfunn der lovgivningen er bygget opp rundt individets rettigheter, uavhengig av kjønn, alder, seksualitet, kjønnsuttrykk, etnisitet og religion. Verdier som likestilling og likeverd står sentralt.

En bred forståelse av mangfold kjennetegnes ved at mangfoldet omhandler alle former for forskjeller. Dette betyr at mangfoldet ikke reduseres til å omhandle etniske, nasjonale og religiøse forskjeller, men et bredt spekter av variasjon. I opplæringssammenheng kan dette blant annet handle om kjønn, identitet, klasse og seksuell orientering. En bred forståelse av mangfold .

Ønsket læringsutbytte – obligatorisk innhold (minstekrav 2 timer):

 • får kunnskap om individets rett til å gjøre selvstendige valg for eget liv, bl.a. retten til selv å velge kjønnsuttrykk og  kunnskap om LHBTIQ+perspektiver,  velge samlivsform og ektefelle, eller å forbli ugift
 • kan lettere ta egne valg når det gjelder retten til å leve et fritt og selvstendig liv
 • kjenner til lover som støtter opp under individets rettigheter til å gjøre egne valg og straffereaksjoner på eventuelle lovbrudd
 • vet hvor de kan oppsøke bistand eller råd dersom de opplever negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner eller liknende
 • får kunnskap om hvordan negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kan forekomme og om skadevirkninger av disse

Ønsket læringsutbytte – basert på deltakernes behov

 • har kunnskap om kjønnslemlestelse og skadevirkninger (formidling om kjønnlemlestelse kun skal gjelde for deltakere fra land hvor kjønnlemlestelse blir praktisert, og gruppene skal deles på bakgrunn av kjønn)
 • kan lettere ta valg for seg selv og eventuell familie når det gjelder retten til å leve et fritt og selvstendig liv

Karrierekompetanse, inkludert kunnskaper om arbeid og utdanning

Dette temaområdet har som mål å bidra til at deltakerne tilegner seg karrierekompetanse. Her får deltakerne innsikt i egen kompetanse, verdier og interesser, og kunnskap om muligheter og begrensninger i det norske utdannings-, arbeids- og samfunnslivet. Et viktig mål er at deltakerne skal kunne ta valg og ha kompetanse til å mestre den overgangen de er i. Deltakerne skal få mulighet til å oppnå karrierekompetanse som kan gjøre dem bedre rustet til å håndtere sin situasjon både her og nå, og i et livslangt perspektiv.

Det er et mål at nyankomne flyktninger får en varig tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge. For noen vil det være mulig å finne arbeid som bygger på kompetansen fra hjemlandet, men svært mange vil ha behov for ytterligere utdanning eller kompetanse for å få varig arbeid. Ifølge NOU 2016: 7, Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn  er det derfor viktig at deltakere i introduksjonsprogrammet kommer tidlig i gang med å planlegge eget yrkes- og karriereliv i Norge. 

Karrierekompetanse kan gi deltakerne bedre forutsetninger for å ta gode valg knyttet til utdanning, opplæring og jobb, til å mestre den situasjonen de er i, og håndtere fremtidige overgangsfaser. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tildigere Kompetanse Norge) har utviklet et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. I dette kvalitetsrammeverket er karrierekompetanse definert slik:

"Karrierekompetanse er kompetanse som setter mennesker i stand til å håndtere sin karriere, også i forandring og overganger. Det er kompetanse til å kjenne og forstå seg selv og sin kontekst, til å handle og ta valg og til å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Det inkluderer innsikt i at den enkelte formes av sine livsvilkår og handlinger, men også kan påvirke og forme egen og fellesskapets framtid."  

Definisjonen peker på områder den enkelte kan ha nytte av å utvikle kompetanse innenfor, samtidig som den fremhever at det å være i overganger kan være utfordrende og forbundet med spenninger og dilemmaer. Deltagere i introduksjonsprogrammet vil på ulike måter være i overgangsfaser. De skal med utgangspunkt i den kompetansen de har med seg, finne ut hvilken vei de skal gå for etter hvert å etablere seg i det norske arbeidsmarkedet og bli selvforsørget. Dette legger de grunnlaget for i løpet av introduksjonsprogrammet. Som nevnt innledningsvis må prosessen ses i sammenheng med kompetansekartlegging og karriereveiledning for de deltakerne som har gjennomført dette.

Temaområdet Karrierekompetanse gjør det mulig å se arbeidslivet og privatlivet i sammenheng, og det åpner for et helhetlig perspektiv på liv, læring og arbeid.

Innholdet i dette temaområdet tar utgangspunkt i det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har utviklet. Rammeverket har en modell som omhandler karrierekompetanse og karrierelæring, og vi har valgt å strukturere elementene i dette temaområdet etter denne modellen.

Temaområdene i Karrierekompetanse inkludert kunnskap om utdanning og arbeidsliv er strukturert under følgende temaer:

 • Meg i kontekst
 • Muligheter og begrensninger
 • Tilpasning og motstand
 • Valg og tilfeldigheter
 • Endring og stabilitet

Dette er ønsket læringsutbytte for dette temaområdet som helhet

 • får økt kunnskap om og kunne vurdere muligheter og begrensninger som gjelder utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
 • blir mer bevisst egen kompetanse, styrker, verdier og interesser
 • kunne ta mer informerte og reflekterte valg
 • blir bedre i stand til å håndtere overgangen fra flyktning til elev/student/arbeidstaker
 • får styrket kompetanse til å håndtere egen karriere i et livslangt perspektiv

I det videre beskriver vi fem deler som strukturerer innholdet i temaområdet. Vi beskriver først delen overordnet, før vi gir en mer detaljert beskrivelse med ønsket læringsutbytte punktvis.

Hovedformålet med dette temaet er at deltakerne blir mer bevisst på hvilke ressurser de har tilegnet seg gjennom livserfaring, opplæring og utdanning, jobberfaring og uformell kompetanse, og hva de har av kunnskaper, ferdigheter, egenskaper, interesser, holdninger og verdier. Det handler også om å bli mer klar over egne ønsker og interesser. Når deltakerne er mer bevisst på sitt ressursgrunnlag, har de et bedre utgangspunkt for å ta gjennomtenkte valg om opplæring, kvalifisering og jobb. Det kan også gi økt selvfølelse og tro på at de har muligheter. Ved å jobbe med selvinnsikt på denne måten, kan den enkelte få satt ord på sin kompetanse og sine ressurser og bli mer klar over hvordan disse kan brukes i valg av videre kvalifisering, utdanning og jobb.

Konkrete temaer kan være knyttet til spørsmål som

 • Hva kan jeg?
 • Hva er min kompetanse?
 • Hvordan kan jeg bruke min kompetanse her?
 • Hvilke interesser, holdninger og verdier har jeg?
 • Hva vil jeg oppnå, og hva vil jeg jobbe med eller studere?
 • Hva må jeg gjøre eller lære for å komme dit jeg vil?
 • Hvordan kan jeg få godkjent egen kompetanse?

Temaet kan også ta for seg kontekst, det vil si livssituasjonen den enkelte er i. Det handler om å se og forstå betydningen av den konteksten de lever i og bli bevisst hvordan konteksten påvirker eget liv og situasjon, men også hvordan de selv kan påvirke sin livssituasjon.

Meg i kontekst må ses i sammenheng med temaet Ny hverdag i Norge under temaområdet Migrasjon, helse og mangfold.

Ønsket læringsutbytte – obligatorisk innhold (minstekrav 6 timer)

Kunnskap, ferdigheter og erfaring

 • får kunnskap om egen formell og uformell kompetanse
 • kan sette ord på egen kompetanse, både formell og uformell

Egenskaper og interesser

 • kan identifisere og sette ord på egne interesser og egenskaper
 • kan identifisere hva jeg har interesse av å lære, studere eller jobbe med

Verdier og holdninger

 • får kunnskap om og innsikt i
  • hva som er viktig for meg når det kommer til utdanning og jobb
  • at verdier og holdninger bevisst eller ubevisst kan påvirke hva jeg velger når det kommer til utdanning og jobb
  • hvordan jeg kan bruke innsikt i egne verdier og holdninger på en måte som bidrar til å ta gode valg

Min kontekst

 • får kunnskap og innsikt i
  • rammebetingelsene for eget liv i Norge
  • hvilke roller jeg har, og hvilke relasjoner jeg inngår i, og hvordan det kan påvirke min livssituasjon og fremtidsplaner
  • hvem jeg er i Norge
 • kan beskrive egen kontekst/livssituasjon i Norge og reflektere over hvordan denne kan påvirke muligheter og begrensninger knyttet til valg av utdanning, opplæring eller jobb

Refleksjonsspørsmål til Meg i kontekst finnes på nettsiden om karriereknappene.

I dette emnet blir deltakerne kjent med egne valgstrategier, hva som påvirker valg, og hva de trenger for å håndtere ulike valgsituasjoner.

I løpet av et liv er noen valg bevisste og resultat av en klar gjennomtenking, mens andre er et resultat av tilfeldigheter og uforutsette hendelser.

Konkrete temaer kan være knyttet til spørsmål som

 • Hva vil det si å ta egne valg?
 • Hvordan jeg tar valg?
 • Hva er min typiske valgstrategi?
 • Hvem og hva påvirker mine valg?
 • Hvordan kan jeg ta mer bevisste valg?

Denne delen kan også omhandle spørsmål knyttet til hva deltakerne selv kan bestemme, og hva den enkelte ikke har like mye innflytelse på, hvordan deltakerne kan nyttiggjøre seg uforutsette hendelser og tilfeldigheter som dukker opp. Hva kan du aktivt gjøre for å oppnå ønskede mål, framfor å vente passivt på en mulighet? Hvordan kan dine holdninger til en mulighet virke inn på din karrierevei?

Ønsket læringsutbytte – obligatorisk innhold (minstekrav 1 time)

Utforsking av egen valgstrategi og valgmønstre

 • får forståelse for ulike valgstrategier og faktorer som spiller inn i et valg
 • får ferdigheter til å ta selvstendige valg, særlig for yrke og utdanning

Hvordan nettverket mitt spiller inn på mine valg

 • får bevissthet om hvem i mitt nettverk som påvirker mine valg
 • får ferdigheter til å identifisere nettverk og se hvordan jeg kan bruke dette til å få meg jobb
 • får forståelse for hvordan nettverk kan spille inn på jobbsøkerprosessen
 • får forståelse for formelle og uformelle mekanismer knyttet til nettverk i det norske arbeidslivet

Ønsket læringsutbytte – basert på deltakernes behov

Utforsking av egen valgstrategi og egne valgmønstre

 • får forståelse for og refleksjon over bevisste og ubevisste valg kan identifisere egne valgstrategier og mønstre

Hvordan nettverket mitt spiller inn på mine valg

 • kan drøfte formelle og uformelle mekanismer i det norske arbeidslivet i en gruppe
 • kjenner strategier for hvordan jeg kan utvide mitt nettverk i Norge
 • får ferdigheter som gjør det enklere å ta bevisste og selvstendige valg
 • får ferdigheter i å utvide nettverket mitt i Norge

Tilfeldigheters plass i karrierelivet

 • får forståelse for hvordan hendelser som ikke var planlagt, likevel kan få betydning for egen karriere
 • får ferdigheter i å utnytte muligheter som kan oppstå ved tilfeldigheter

Refleksjonsspørsmål til Valg og tilfeldigheter finnes på nettsiden om karriereknappene.

Dette temaet tar for seg balansen mellom tilpasning og motstand i utdanning og arbeid. Det gir anledning til å se på om det er utfordrende for den enkelte å balansere mellom tilpasning og motstand, og å lete etter måter å håndtere mulige utfordringer på. Ofte forventes det at den enkelte tilpasser seg, for eksempel til utdanningssystemet eller arbeidsmarkedets vilkår, forventninger og krav. Dette kan være helt uproblematisk. Men i noen situasjoner kan den enkelte ha behov for å yte motstand hvis tilpasninger som går imot egne ønsker, behov, verdier, holdninger eller integritet. Dette emnet kan være spesielt viktig for deltakere som skal finne frem til et arbeidsliv som for dem kan ha nye krav og forventninger.

Å etablere seg i ett nytt land byr på situasjoner som krever tilpasning, men som også gir motstand. Tilpasningen og motstanden kan ligge både i selve situasjonen og i mennesket som befinner seg i situasjonen.

Konkrete temaer kan være knyttet til spørsmål som

 • Forutsetter situasjonen jeg er i, noen form for tilpasning, og i så fall på hvilken måte?
 • Vekker situasjonen motstand i meg, og i så fall hvordan?
 • Hvilke situasjoner krever tilpasning, og når er det bra å vise motstand?
 • Hva kan konsekvensen av tilpasning og motstand være?
 • Kan jeg leve med å tilpasse meg et nytt utdanningssystem og arbeidsliv uten at det får uforholdsmessige konsekvenser for meg eller andre?

Ønsket læringsutbytte – obligatorisk innhold (minstekrav 2 timer)

Hvilke tilpasninger bør jeg gjøre for å få jobb eller utdanning i Norge?

 • får bevissthet om egne holdninger som kan være i kontrast med verdier i norsk arbeidsliv
 • kan ta bevisste og reflekterte valg knyttet til tilpasning på jobb og i utdanning
 • får kunnskap om kjennetegn ved norsk arbeidsliv og arbeidskultur
 • kan identifisere hva som krever en tilpasning, og hva som kaller på motstand i min situasjon, og hva denne tilpasningen består i

Hva kan konsekvensene av tilpasning eller motstand i jobb og utdanning være?

 • forstår konsekvensene av hva tilpasning eller motstand har å si i min situasjon
 • kan ta bevisste og reflekterte valg for tilpasning og motstand

Hvilke egne holdninger og/eller adferd hindrer eller hjelper meg på veien mot arbeid eller utdanning?

 • får bevissthet og refleksjon knyttet til elementer som stopper meg i videre prosess i karrierevalg
 • kan identifisere hvilke hindringer jeg møter, og avgjøre hvordan jeg forholder meg til disse

Ønsket læringsutbytte – basert på deltakernes behov

Hvilke tilpasninger bør jeg gjøre for å få jobb eller utdanning i Norge?

 • kan identifisere kjennetegn ved norsk utdanningssystem og utdanningskultur

Hvilke egne holdninger og/eller adferd hindrer eller hjelper meg på veien mot arbeid eller utdanning?

 • får bevissthet og refleksjon knyttet til hvordan jeg er villig til å tilpasse meg
 • avgjør hvordan jeg vil tilpasse meg norsk arbeidsliv og utdanning

Refleksjonsspørsmål til Tilpasning og motstand finnes på nettsiden om karriereknappene.

Dette temaet handler både om hvilke muligheter og begrensninger som finnes i norsk utdanningssystem og arbeidsliv, hvilke muligheter og begrensninger den enkelte ser for seg selv, og hvilke muligheter og begrensninger som faktisk er til stede i den enkeltes situasjon. Det kan handle om å utvide en for snever mulighetshorisont eller justere en for optimistisk tro på muligheter. Det handler i tillegg om å avklare hvilke begrensninger som er reelle, og om noen begrensninger faktisk ikke er reelle hindringer.

Konkrete temaer kan være knyttet til spørsmål som

 • Hvilke muligheter for utdanning eller jobb har jeg nå og i fremtiden?
 • Hvilken kompetanse mangler jeg, og hvordan kan jeg få den kompetansen jeg trenger får å nå mine mål?

Ønsket læringsutbytte – obligatorisk innhold (minstekrav 5 timer)

Utdanning i Norge

 • har kjennskap til utdanningssystemet i Norge
 • kan vurdere min kompetanse ut fra kravene til det norske utdanningssystemet

Arbeidslivskunnskap

 • får kunnskap om noen yrker i Norge og hvilke kompetansekrav det stilles til ulike yrker
 • kan reflektere over hvordan arbeidserfaringene mine og kompetansen min passer med muligheter og ønsker i det norske arbeidsmarkedet
 • får bransjekunnskap om hvilke yrker som hører til ulike bransjer
 • kan reflektere over hvilken bransje jeg sikter mot
 • får oversikt over egen kompetanse og kjennskap til muligheter for realkompetansevurdering
 • får kunnskap om at jeg kan måtte jobbe meg oppover i systemet for å få drømmejobben

Jobbsøker-prosessen

 • kjenner jobbsøkerprosessene i Norge og hvor jeg finner jobbene, både de som utlyses, og de som ikke utlyses
 • får oversikt over hvor jeg finner ledige jobber, eller hvordan jeg kan gå frem for å finne jobber som ikke lyses ut
 • vet hvordan jeg kan søke jobb, og hvordan jeg kan følge opp egen søkeprosess
 • vet hvordan en CV og en jobbsøknad ser ut i Norge og kjenner til vanlige plattformer for jobbsøking
 • vet hva som forventes i et jobbintervju
 • kan presentere kompetansen min på en enkel måte, muntlig på et kjent språk

Ønsket læringsutbytte – basert på deltakernes behov

Jobbsøker-prosessen

 • kjenner til hvordan jeg kan søke og følge opp søkeprosessen
 • kan skrive CV og jobbsøknad
 • kan presentere egen kompetanse skriftlig og muntlig

Utdanning i Norge

 • får (noe) oversikt over relevante utdanningstilbud, opptakskrav, språkkrav, finansieringsmuligheter m.m.
 • kan hente ut relevant informasjon om utdanning i Norge ved hjelp av relevante nettsider
 • får relevant informasjon om grunnskole, videregående skole, fagskole, universitet og høyskole
 • kan sammenlikne grunnskole, videregående skole, fagskole, universitet og høyskole i hjemlandet og i Norge
 • får kjennskap til ulike studieretninger og hvor jeg kan finne mer informasjon får kunnskap om opptakskrav og hvordan jeg kan søke opptak på studier
 • kan søke om godkjenning av tidligere utdanninger hvis aktuelt

Arbeidslivskunnskap

 • får kunnskap om arbeidslivets lover og regler, både rettigheter og plikter
 • kan reflektere over hva dette betyr for meg, og på hvilket nivå jeg er villig til å starte
 • får kunnskap om sosiale koder på arbeidsplassen, arbeidskultur, arbeidsmoral og uformelle regler
 • kan finne relevant informasjon om arbeidslivets lover og regler, rettigheter og plikter som ansatt

Svart arbeid

 • får kunnskap om svart arbeid
 • får et bevisst forhold til å velge å jobbe hvitt

Diskriminering

 • får kunnskap om diskriminering i arbeidslivet

Refleksjonsspørsmål til Muligheter og begrensninger finnes på nettsiden om karriereknappene.

Dette temaet handler om å få kompetanse til å håndtere endringer og overganger. Både samfunnet og eget liv er i stadig endring. Å flykte fra sitt land og bosette seg i et nytt land med annen kultur innebærer for mange en stor overgang. Endringer kan oppleves både utfordrende og inspirerende, og det er ulikt i hvor stor grad deltakerne ønsker endring eller stabilitet i ulike områder av livet. For å håndtere endring, kan det være nyttig å rette oppmerksomhet mot det som er stabilt. Særlig for flyktninger som har opplevd store endringer på kort tid, kan dette være viktig.

 • Konkrete temaer kan være knyttet til spørsmål som
 • Hvordan har jeg håndtert overgangsfaser tidligere, og hvilke overganger står foran meg?
 • Hvilke endringer i samfunnet virker inn på mitt karriereliv?
 • Hvem og hva er med på å påvirke endringer i mitt karriereliv?
 • Hvor mye endring trenger jeg, og hvor mye stabilitet trenger jeg?
 • Hvilken støtte trenger jeg i mine overgangsfaser?

Ønsket læringsutbytte – obligatorisk innhold (minstekrav 1 timer)

Overgangsfaser i karrierelivet

 • Får innsikt i overgangsfaser i eget liv.
 • Kan reflektere over overgangen til nytt land med et annet arbeidsmarked, og hvordan jeg håndterer det.
 • Får bevissthet om hva som er stabilt, tross store overganger

Ønsket læringsutbytte – basert på deltakernes behov

Overgangsfaser i karrierelivet

 • får kunnskap om ulike former for overganger og bevissthet om at flere overganger trolig vil komme fordi samfunnet er i rask utvikling
 • kan reflektere over andre større endringer jeg har hatt i livet

Holdninger og tankemønstre til å håndtere overganger

 • får innsikt i hvordan jeg har håndtert overgangsfaser og krav om endring
 • kan reflektere over endringer i livet og reaksjonsmønstre i overgangsfaser
 • vet hvordan jeg kan utvikle kompetanse i å håndtere endringer
 • vet hvorfor noen blir motiverte i møte med karriereutfordringer, mens andre blir frustrerte over krav om endringer

Stabilitet og trygghet

 • kan reflektere over egne behov for endring eller stabilitet
 • kan reflektere over hva jeg trenger av utfordringer og trygghet i mitt liv

Livslang læring og endringer i samfunnet som kan virke inn på mine karrierevalg

 • får kunnskap om samfunnsutviklinger som fører til endringer og usikkerhet i utdannings- og arbeidslivet
 • får økt evne til å se min egen kompetanse i lys av arbeidsmarkedets nåværende og fremtidige kompetansebehov og til å håndtere et mer ustabilt arbeidsmarked
 • får kunnskap om forventninger til å lære seg nye oppgaver i et yrke og tilpasse seg utvikling i arbeidsmarkedet
 • kan reflektere over min egen kompetanse og hvordan den passer til et arbeidsliv i endring
 • får kunnskap om mulighet til å studere ved siden av jobb, ta fagbrev på jobb eller omskolere meg
 • kan reflektere over mine egne ferdigheter til å tilegne meg ny kompetanse

Refleksjonsspørsmål til Endring og stabilitet finnes på nettsiden om karriereknappene.

Annet:

 
Fant du det du lette etter?