Livsmestring - symbol

Livsmestring i et nytt land

Livsmestring i et nytt land skal styrke deltakernes motivasjon og mestringsfølelse. Her finner du faglige anbefalinger som viser hvordan kommunene kan ivareta de juridiske minstekravene i forskriften. I tillegg er det faglige anbefalinger om innhold.

Utarbeidet av IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge)

Sist oppdatert: 19. april 2022

Nøkkelinformasjon

 • Obligatorisk etter integreringsloven

  Minimum 25 timer

 • Deltakere

  Alle

 • Når i programmet

  Deler av innholdet bør tilbys tidlig i programmet. Vertskommunen kan også tilby deler av elementet til beboere i asylmottak

 • Gruppebasert eller individuelt

  Bør som hovedregel tilbys i grupper

Regelverk

I lov og forskrift er det fastsatt juridiske krav til innhold og omfang av livsmestring i et nytt land: 

 Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)

 § 14 Innholdet i og omfanget av introduksjonsprogrammet

 Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde:

 c) kurs i livsmestring

Forskrift til integreringsloven

§ 4 Kurs i livsmestring

 Kurs i livsmestring skal styrke deltagerens motivasjon og mestring i møte med       nye forventninger og et nytt samfunn. Kurset skal bidra til at deltageren kan identifisere og bruke egen kompetanse og ressurser.

Kurs i livsmestring skal bestå av temaområdene migrasjon, helse og mangfold og karrierekompetanse.

Temaområdet migrasjon, helse og mangfold skal gi deltagerne kunnskap om fysisk og psykisk helse, den nye hverdagen i Norge og retten til å leve et fritt og selvstendig liv. Det skal tilbys minimum 10 timer veiledning innenfor temaområdet migrasjon, helse og mangfold.

Temaområdet karrierekompetanse skal gi deltagerne kunnskap om muligheter og begrensninger i det norske utdannings-, arbeids- og samfunnslivet og bidra til innsikt i egen kompetanse, verdier og interesser. Det skal tilbys minimum 15 timer veiledning innenfor temaområdet karrierekompetanse.

Kurset skal som hovedregel gjennomføres i gruppe og være dialogbasert.

Kurset skal tilbys av personer med undervisnings- eller veiledningskompetanse. Personer som veileder eller underviser i livsmestring, skal som hovedregel ha relevant kompetanse innenfor tematikken nevnt i tredje og fjerde ledd.

Formål

 • styrke deltakernes motivasjon og mestring,
 • tematisere de utfordringene deltakerne kan oppleve i møte med et nytt samfunn, nye forventinger og et nytt system
 • ivareta refleksjon og bevisstgjøring
 • bidra til at den enkelte deltaker får kunnskap og ferdigheter som gir gode muligheter for å mestre det å leve i et nytt land og være en ressurs for seg selv, sin familie og lokalsamfunnet
 • legge til rette for en prosess som gir deltakerne bedre forutsetninger for å nå sine individuelle mål i introduksjonsprogrammet og få et godt liv i Norge
 • bidra til at deltakerne kan ta gode valg, identifisere egne ressurser, påvirke den situasjonen de er i, og vite når og hvor de kan søke bistand
 • gi kunnskap om og tillit til aktuelle offentlige instanser og systemer

Målgruppe

Alle deltakere i introduksjonsprogrammet som følger integreringsloven har plikt til å delta på kurs i livsmestring. Dette er forankret i integreringsloven § 14 bokstav c).

For alle deltakere i introduksjonsprogrammet er det obligatorisk å ha minst 25 timer av elementet livsmestring i et nytt land uansett programlengde:

 • minimum 10 timer på temaområdet Migrasjon, helse og mangfold
 • minimum 15 timer på temaområdet Karrierekompetanse, inkludert kunnskaper om arbeid og utdanning

Deltakerne i introduksjonsprogrammet skal ha ulik programlengde. Det obligatoriske innholdet er relevant for alle deltakere i introduksjonsprogrammet, og samtidig skal det være gjennomførbart for deltakere som får programtid på seks måneder.

Hvordan legge til rette for god kvalitet?

Vi anbefaler at

 • elementet Livsmestring tilbys av vertskommunen til beboere i asylmottak før oppstart i introduksjonsprogrammet, hvis det er hensiktsmessig og mulig
 • tematikken som handler om Migrasjonsprosessen, bør gjennomføres så tidlig som mulig fordi et av målene er å bidra til en god etableringsfase og legge til rette for tidlig refleksjon rundt denne prosessen
 • tematikken om karrierekompetanse bør vurderes gjennomført i siste halvdel av introduksjonsprogrammet for deltakere med lang programtid.
 • den øvrige tematikken kan gjennomføres på et tidspunkt vertskommunen eller bosettingskommunen finner det hensiktsmessig for sine deltakere. 

Ifølge integreringsloven har flyktningene rett og plikt til kompetansekartlegging og karriereveiledning før oppstart i introduksjonsprogrammet. Det er derfor viktig at elementet Livsmestring i et nytt land bygger videre på allerede kartlagt kompetanse og veiledning. Gruppeveileder (den som har ansvar for å holde kurset) bør ha dialog med den enheten i kommunen som forvalter introduksjonsprogrammet for å få informasjon fra den gjennomførte kartleggingen og karriereveiledningen. 

 • Organisering og gjennomføring av elementet bør ha en tydelig forankring hos ledelsen i kommunen
 • Vi anbefaler samarbeid og koordinering med andre fagpersoner lokalt for å sikre godt samspill mellom overlappende og tilstøtende temaer.
 • Direktoratene anbefaler på samme måte samarbeid mellom ansvarlige for de to undertemaene Migrasjon, helse og mangfold og Karrierekompetanse med kunnskap om utdanning og arbeid
 • Elementet skal som hovedregel gjennomføres i gruppe, men kan inkludere individuell veiledning dersom dette er hensiktsmessig.
 • Gjennomføringen bør legges opp som en dialogbasert prosess som foregår over tid og ha en form som åpner for refleksjon, trygghet og tillit i gruppen. Deltakerens egne ressurser og styrker skal ligge til grunn for prosessen.
 • Det er viktig at deltakerne ikke pålegges å fortelle om sitt privatliv som del av prosessen, og at opplegget ikke inkluderer behandlingsrettede gruppeintervensjoner.
 • Kommunen skal tilrettelegge for at alle deltakere, uansett norskferdigheter, skal kunne nå målene for elementet. Det innebærer at elementet må tilbys i samarbeid med tolk, tospråklige lærere eller annen kompetent språkstøtte der det er nødvendig. Ved å få jobbe med temaene på eget språk, kan deltakerne få mulighet til å gå mer i dybden, få en grundigere gjennomgang og økt refleksjon.

Det er et krav, ifølge integreringsforskriften, at Livsmestring i et nytt land skal tilbys av personer med undervisnings- eller veiledningskompetanse. Gruppeveilederen skal som hovedregel ha relevant kompetanse innenfor tematikken i elementet. Gruppeveileder kan også ha nytte av at opplegget planlegges og eventuelt gjennomføres av to eller flere personer slik at det legges til rette for faglig sparring og drøfting av hvordan temaene best kan gjennomføres og tilpasses deltakergruppen.

Det anbefales at flere faginstanser og relevante aktører trekkes inn i gjennomføringen av elementet – dette er særlig viktig for temaer som krever spesialistkompetanse.

Eksempler på aktuelle faginstanser kan være: 

 • helsesykepleier
 • psykolog
 • psykiatrisk sykepleier
 • barnevernspedagog
 • frisklivskoordinator
 • karriereveileder

Disse bør samarbeide med ansvarlig gruppeveileder.

Migrasjon, helse og mangfold

Vi anbefaler at opplegget gjennomføres av personer med relevant helsefaglig kompetanse, migrasjonshelsefaglig bakgrunn, erfaring innen flerkulturell forståelse eller personer som har annen relevant kompetanse.

 For å sikre best mulig kvalitet kan det være nyttig at gruppeveileder samarbeider med en annen fagperson om planlegging, gjennomføring og evaluering av kurset, og at vedkommende kan fungere som bisitter i klasserommet.  

Karrierekompetanse inkludert kunnskaper om arbeid og utdanning 

Vi anbefaler at opplegget gjennomføres av personer med karriereveiledningskompetanse eller personer som har annen relevant kompetanse.

Migrasjon, helse og mangfold

Temaet fysisk og psykisk helse består av to undertemaer; Migrasjonsprosessen og Helse og livsstil.

Temaet handler om å forstå egen og andre familiemedlemmers situasjon i den migrasjonsprosessen de befinner seg i, for å bedre kunne håndtere sin nye hverdag i Norge. Dette innebærer å bli bevisst på egne reaksjoner og kunne håndtere disse. Å ha en helse på et nivå som gjør at en fungerer i dagliglivet, både fysisk og psykisk, er for mange en viktig faktor for å kunne ta i bruk egne ressurser.

Det å få kunnskap om helsetjenestene i det nye samfunnet kan bidra til å skape trygghet i etableringsfasen. Deltakerne skal lære om helsetjenesten i Norge og i sitt lokalmiljø, og de skal lære hva som kjennetegner en sunn livsstil og et sunt kosthold.

Det er viktig å jobbe for å skape forståelse for at de fleste mennesker opplever å ha det vanskelig psykisk én eller flere ganger i livet sitt, og at det er normalt å oppsøke hjelp om man trenger det.

Migrasjonsprosessen bør være den innledende tematikken i elementet Livsmestring i et nytt land.

Gjennom refleksjon og veiledning om migrasjonsprosessen er formålet at deltakerne i introduksjonsprogrammet skal få kunnskap om prosessen og føle seg trygge på reaksjonene de har på egen migrasjon. Gjennom å reflektere rundt migrasjonsprosessen og hva som skjer hos den enkelte som følge av migrasjon, er formålet at deltakeren skal få en forståelse for hva som er normale reaksjoner på en unormal situasjon.

Dersom deltakeren har kommet til Norge sammen med familien sin, er det også viktig å gi kunnskap om at ulike mennesker kan ha ulike reaksjoner, at fasene i migrasjonsprosessen kan ha ulik varighet hos de forskjellige familiemedlemmene, og at mennesker kan gå inn og ut av prosessen.

Anbefalte mål er at deltakerne minimum:

 • får kunnskap om de normale fasene i migrasjonsprosessen og individuelle variasjoner i hvordan prosessen oppleves
 • får informasjon om hvor de kan søke hjelp til å håndtere utfordringer knyttet til migrasjonsprosessen

Hvis kommunen gir et tilbud utover 10 timer, er anbefalte mål at deltakerne:

 • får mulighet til å gå mer i dybden på allerede gjennomgåtte temaer ved behov

og/eller: 

 • får verktøy til å identifisere og håndtere reaksjoner og prosesser i eget liv

Ulike samfunn kan ha ulike oppfatninger om helse. I noen samfunn kan forståelsen av begrepet helse kun være knyttet til fysisk helse, mens helsebegrepet også omfatter psykisk helse i andre samfunn. Det kan også knytte seg tabuer til å snakke om psykiske problemer og sykdom.

Det er viktig at deltakere i introduksjonsprogrammet blir kjent med hvordan helsevesenet i Norge fungerer og er bygget opp. Gjennom temaet Helse og livsstil er formålet å gi kunnskap om at fysisk og psykisk helse henger sammen. Det er også viktig å gi kunnskap om at det finnes profesjonell hjelp for mennesker som sliter psykisk. Her skal det også gis informasjon om de ulike helsetilbudene i lokalsamfunnet.

Anbefalte mål er at deltakerne minimum:

 • har dialog om fysisk og psykisk helse, så som munnhelse, kosthold, søvn, normaltilstander og livsstilssykdommer
 • får kunnskap om det norske helsevesenet, og hvilke hjelpeinstanser som finnes i lokalmiljøet
 • kan benytte helsetjenester på en hensiktsmessig måte

Hvis kommunen gir et tilbud utover 10 timer, er anbefalte mål at deltakerne:

 • får mulighet til å gå mer i dybden på allerede gjennomgåtte temaer ved behov

og/eller: 

 • kan ta egne valg knyttet til psykisk og fysisk helse
 • kjenner til strategier for å forebygge sykdom via kosthold, søvnmestring og fysisk aktivitet

Dette temaet skal øke bevisstheten om egen identitet i møte med et nytt og annerledes samfunn. Tematikken tar også for seg hva deltakeren selv kan gjøre for å leve et godt liv i Norge. 

Psykologspesialist Zemir Popovac skriver på Favnebloggen i innlegget  Postmigrasjonsvansker: Når livet er i ferd med å rakne  at det er viktig å reflektere over vansker som flyktninger opplever i det landet de kommer til. Disse vanskene kan knytte seg til å stå utenfor arbeidslivet, miste de sosiale rollene de tidligere hadde, eller en opplevelse av at egne ferdigheter, kunnskaper og kompetanse – egne identiteter – ikke blir bekreftet og anerkjent.

I et nytt samfunn vil deltakerne møte lover, regler og praksiser som kan være annerledes enn det de er vant til. Det kan være nyttig å reflektere over hvilke faktorer som er med på å forme oss som mennesker, og hva som er med på å forme verdisynet vårt. For å leve et godt liv i et nytt samfunn kan det være nødvendig at deltakerne reflekterer over hvilke verdier de ønsker å ta til seg, samtidig som de er bevisst på hvilke verdier som ikke kan eller skal endres.

Tematikken må ses i sammenheng med temaet Meg i Kontekst under temaområdet Karrierekompetanse, inkludert kunnskaper om arbeidsliv og utdanning.

Anbefalte mål er at deltakerne minimum:

 • reflekterer rundt egen bakgrunn, identitet og endringer som følge av migrasjon ved å sammenligne ulike verdier, roller og praksiser i hjemlandet og i Norge
 • reflekterer rundt hva de ønsker for fremtiden, og  hva som skal til for å få et godt liv i et nytt land
 • får kunnskap om relevante fritidstilbud for seg og familiemedlemmene, og informasjon om hvordan de kan danne nettverk gjennom frivillig arbeid, dugnad, foreldredeltakelse og samfunnsdeltakelse

Hvis kommunen gir et tilbud utover 10 timer, er anbefalte mål at deltakerne:

 • får mulighet til å gå mer i dybden på allerede gjennomgåtte temaer ved behov

og/eller:

 • kan dra nytte av sine styrker og utvikle strategier for å forholde seg til status og roller i et nytt samfunn

Temaet handler om å gi deltakerne kunnskap om retten til å bestemme over eget liv og ta selvstendige valg, også når det gjelder kjønnsuttrykk og samlivsformer. For å forstå og forholde seg til det norske samfunnet, skal deltakerne også få informasjon om ulikheter og likheter mellom kollektivistiske og individualistiske samfunn, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og andre former for vold i nære relasjoner.

Norge er et samfunn der lovgivningen er bygget opp rundt individets rettigheter, uavhengig av kjønn, alder, seksualitet, kjønnsuttrykk, etnisitet og religion. Verdier som likestilling og likeverd står sentralt.

Fra artikkelen Identitet, mangfold og tilhørighet beskrives følgende om mangfold; "En bred forståelse av mangfold kjennetegnes ved at mangfoldet omhandler alle former for forskjeller. Dette betyr at mangfoldet ikke reduseres til å omhandle etniske, nasjonale og religiøse forskjeller, men et bredt spekter av variasjon. I skolesammenheng (her: opplæringssamenheng) kan dette blant annet handle om kjønn, identitet, klasse og seksuell orientering. En bred forståelse av mangfold kan bidra til å synliggjøre flere aspekter ved mangfoldet." 

Anbefalte mål er at deltakerne minimum:

 • får kunnskap om individets rett til å gjøre selvstendige valg for eget liv
 • får kunnskap om hvordan negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kan forekomme og om skadevirkninger av dette
 • kjenner til relevant lovverk
 • kjenner til hvor de kan få bistand dersom de opplever negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner eller lignende
 • får kunnskap om hva kjønnslemlestelse er, helsekonsekvenser, helsehjelp og lovforbud

Vi anbefaler at veiledning om kjønnlemlestelse kun skal gjelde for deltakere fra land der kjønnlemlestelse blir praktisert, og at gruppene deles på bakgrunn av kjønn.

Hvis kommunen gir et tilbud utover 10 timer, er anbefalte mål at deltakerne:

 • får mulighet til å gå mer i dybden på allerede gjennomgåtte temaer ved behov

og/eller:

 • får økt kunnskap, slik at de kan ta valg for seg selv og eventuell familie når det gjelder retten til å leve et fritt og selvstendig liv

Som gruppeveileder velger du selv hvordan du vil legge opp timene. Ønsker du konkrete forslag, finner du det her: veileder til temaområdet migrasjon, helse og mangfold.

Veilederen gir eksempler på konkrete kursopplegg med utgangspunkt i anbefalte mål både for de 10 obligatoriske timene og for et utvidet tilbud. Vi understreker at disse målene ikke er lov- eller forskriftsfestet. Målene er en måte å operasjonalisere det som står i lov og forskrift på, og er ment som faglige anbefalinger.

Ressursen er utviklet av IMDi i samarbeid med kommuner og relevante kompetansemiljø, og den ble lansert i mai 2022.

Karrierekompetanse, inkludert kunnskaper om arbeid og utdanning

Dette temaområdet har som mål å bidra til at deltakerne styrker sin karrierekompetanse, slik at de får bedre forutsetninger for å håndtere karrieren sin både her og nå og i et livslangt perspektiv. Det er et mål at deltakerne

 • blir mer bevisst egne kunnskaper, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier
 • får økt kunnskap om og kan vurdere muligheter og begrensninger som gjelder utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
 • kan ta mer informerte og reflekterte valg knyttet til utdanning og arbeid
 • ser og forstår hvilke tilpasninger ulike situasjoner krever
 • blir bedre i stand til å håndtere overgangen fra flyktning til elev/student/arbeidstaker

Hva er karrierekompetanse?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har utviklet et Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. I kvalitetsrammeverket er karrierekompetanse definert slik:

"Karrierekompetanse er kompetanse som setter mennesker i stand til å håndtere sin karriere, også i forandring og overganger. Det er kompetanse til å kjenne og forstå seg selv og sin kontekst, til å handle og ta valg og til å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Det inkluderer innsikt i at den enkelte formes av sine livsvilkår og handlinger, men også kan påvirke og forme egen og fellesskapets framtid."  

Definisjonen peker på områder den enkelte kan ha nytte av å utvikle kompetanse innenfor, samtidig som den fremhever at det å være i overganger kan være utfordrende og forbundet med spenninger og dilemmaer. Deltagere i introduksjonsprogrammet vil på ulike måter være i overgangsfaser. De skal med utgangspunkt i den kompetansen de har med seg, finne ut hvilken vei de skal gå for etter hvert å etablere seg i det norske arbeidsmarkedet og bli selvforsørget. Dette legger de grunnlaget for i løpet av introduksjonsprogrammet.

Temaområdet Karrierekompetanse gjør det mulig å se arbeidslivet og privatlivet i sammenheng, og det åpner for et helhetlig perspektiv på liv, læring og arbeid. Innholdet i temaområdet må ses i sammenheng med kompetansekartlegging og karriereveiledning for de deltakerne som har gjennomført dette.

Innhold i temaområdet

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning har en modell som omhandler karrierekompetanse og karrierelæring. Modellen Karrierelæring i kontekst har fem områder for utforsking og læring, og disse er utgangspunktet for undertemaene:  

Hovedformålet med innholdet i Meg i Kontekst, er at deltakerne blir mer bevisst på hvem de er, hva de har av kompetanse og hvordan omgivelsene deres påvirker valg og handlinger. Når deltakerne får mer innsikt i egne behov og eget ressursgrunnlag, har de et bedre utgangspunkt for å ta gjennomtenkte valg om opplæring, kvalifisering og jobb. Det kan også gi økt selvfølelse og tro på at de har muligheter.

Meg i Kontekst må ses i sammenheng med temaet Ny hverdag i Norge under temaområdet Migrasjon, helse og mangfold.

Anbefalte mål er at deltakerne minimum:

 • blir kjent med kompetansebegrepet, inkludert kunnskaper, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier.
 • blir mer bevisst hva slags kompetanse de har tilegnet seg gjennom livserfaring, opplæring og utdanning, jobberfaring og uformell erfaring.
 • ser og forstår betydningen av den konteksten de lever i og blir bevisst hvordan konteksten påvirker eget liv og situasjon, men også hvordan de selv kan påvirke sin livssituasjon.

Hvis kommunen gir et tilbud utover 15 timer, er anbefalte mål at deltakerne:

 • øver på å beskrive egen kompetanse som en forberedelses til mulige jobbsøkerprosesser
 • øver på å beskrive egen kontekst/livssituasjon i Norge og reflektere over hvordan denne kan påvirke muligheter og begrensninger knyttet til valg av utdanning, opplæring eller jobb

Under Praktisk gjennomføring finner du lenke til Ressurs for gruppeveiledere i Karrierekompetanse. Her finner du tips til gjennomføring og eksempler på oppgaver som du kan bruke i klasserommet.

Les mer om Meg i Kontekst fra Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Hovedformålet med innholdet i Muligheter og Begrensninger, er at deltakerne blir mer bevisst på egne muligheter knyttet til utdanning og arbeid nå og i fremtiden. Temaet tar i tillegg opp begrensninger; både de den enkelte setter for seg selv og de som faktisk er til stede i den enkeltes liv og i samfunnet for øvrig. Den enkeltes muligheter er tett knyttet opp mot egen kompetanse og kunnskap om hva som trengs av utdanning eller erfaring for å nå egne mål.

Anbefalte mål er at deltakerne minimum:

 • reflekterer over egne muligheter knyttet til utdanning og jobb nå og i fremtiden
 • innhenter kunnskap og informasjon for å finne ut om muligheter er reelle eller ikke
 • analyserer og vurderer begrensningene og undersøker om de er reelle, eller kun opplevde (tankefeller)
 • dersom begrensningene er reelle, undersøker om det er mulig å gjøre noe med dem
 • undersøker hvordan man kan leve best mulig med innvirkningene av en begrensning
 • blir bevisst hvilke begrensninger man kan møte med utdanning og arbeidserfaring fra et annet land enn Norge
 • får innblikk i hvordan skolesystemet og arbeidsmarkedet er i Norge
 • får kjennskap til muligheter for realkompetansevurdering

Hvis kommunen gir et tilbud utover 15 timer, er anbefalte mål at deltakerne:

 • får ytterligere innsikt i utdanningssystemet og utdanningsmuligheter i Norge
 • kan vurdere egen kompetanse ut fra kravene i det norske utdanningssystemet
 • får kunnskap om noen jobbmuligheter i Norge og hvilke kompetansekrav det stilles til ulike jobber
 • får kunnskap om arbeidslivets lover og regler, både rettigheter og plikter
 • får oversikt over hvordan finne ledige jobber, eller hvordan finne jobber som ikke lyses ut
 • trener på å presentere kompetanse og motivasjon i CV, søknad og intervju
 • får kunnskap om diskriminering i arbeidslivet
 • får kunnskap om svart arbeid og hva det vil si å arbeide hvitt

Under Praktisk gjennomføring finner du lenke til Ressurs for veiledere i Karrierekompetanse. Her finner du tips til gjennomføring og eksempler på oppgaver som du kan bruke i klasserommet.

Les mer om Muligheter og Begrensninger i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Hovedformålet med innholdet i Valg og Tilfeldigheter, er at deltakerne blir kjent med egne valgstrategier, hva som påvirker valg, og hva de trenger for å håndtere ulike valgsituasjoner.

I løpet av et liv er noen valg bevisste og resultat av en klar gjennomtenking, mens andre er et resultat av tilfeldigheter og uforutsette hendelser. Å ta valg i den norske kulturen kan oppleves annerledes enn å ta valg i kulturen de kjenner fra før.

Anbefalte mål er at deltakerne minimum:

 • utvikler trygghet i å ta selvstendige valg, særlig når det gjelder utdanning og arbeid
 • reflekterer over hva som skal til for å bli fornøyd med egne valg
 • reflekterer over forskjellene på å ta valg i sitt hjemland sammenlignet med i Norge
 • får ferdigheter i å utnytte muligheter som kan oppstå ved tilfeldigheter
 • bli kjent med hva nettverk er og hvordan dette kan ha betydning for dem

Hvis kommunen gir et tilbud utover 15 timer, er anbefalte mål at deltakerne:

 • kan drøfte formelle og uformelle mekanismer i det norske arbeidslivet
 • får ferdigheter i å utvide nettverket sitt i Norge

Under Praktisk gjennomføring finner du lenke til Ressurs for gruppeveiledere i Karrierekompetanse. Her finner du tips til gjennomføring og eksempler på oppgaver som du kan bruke i klasserommet.

Les mer om Valg og Tilfeldigheter i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Hovedformålet med innholdet i Tilpasning og Motstand, er at deltakerne reflekterer over tilpasning og motstand knyttet til utdanning og arbeid. Ofte forventes det at den enkelte tilpasser seg, for eksempel til utdanningssystemet eller arbeidsmarkedets vilkår, forventninger og krav. Dette kan være helt uproblematisk. Men i noen situasjoner kan den enkelte ha behov for å yte motstand hvis det kreves tilpasninger som går imot egne ønsker, behov, verdier, holdninger eller integritet.

Dette emnet kan være spesielt viktig for deltakere som skal finne frem i et utdanningssystem eller arbeidsliv som for dem kan ha nye krav og forventninger.

Anbefalte mål er at deltakerne minimum:

 • blir bedre rustet til å ta bevisste og reflekterte valg knyttet til tilpasning på jobb og i utdanning
 • får kunnskap om kjennetegn ved norsk arbeidsliv og arbeidskultur
 • får bevissthet om egne holdninger som kan være i kontrast med verdier i norsk arbeidsliv
 • reflekterer over hvordan de kan tilpasse seg uten at det går ut over egne behov, verdier og integritet
 • forstår konsekvensene av hva tilpasning eller motstand har å si i ulike situasjoner

Hvis kommunen gir et tilbud utover 15 timer, er anbefalte mål at deltakerne:

 • øver på å se og forstå hvilke tilpasninger det er behov for i ulike situasjoner
 • reflekterer over konsekvenser av å yte motstand
 • finner ut mer om hvor egne grenser for tilpasning er

Under Praktisk gjennomføring finner du lenke til Ressurs for veiledere i Karrierekompetanse. Her finner du tips til gjennomføring og eksempler på oppgaver som du kan bruke i klasserommet.

Les mer om Tilpasning og Motstand i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

Hovedformålet med innholdet i Endring og Stabilitet, er at deltakerne styrker sin kompetanse til å håndtere endringer og overganger relatert til utdanning og arbeid.

Både samfunnet og eget liv er i stadig endring. Å flykte fra eget land og bosette seg i et nytt land med annen kultur innebærer for mange en stor overgang. Endringer kan oppleves både utfordrende og inspirerende, og det er ulikt i hvor stor grad deltakerne ønsker endring eller stabilitet i ulike områder av livet. For å håndtere endring, kan det være nyttig å rette oppmerksomhet mot det som er stabilt. Særlig for flyktninger som har opplevd store endringer på kort tid, kan dette være viktig.

Anbefalte mål er at deltakerne minimum:

 • reflekterer over overgangsfaser i eget liv
 • kan reflektere over overgangen til nytt land med et annet arbeidsmarked, og hvordan man kan håndtere det
 • får bevissthet om hva som er stabilt, tross store overganger
 • reflekterer over egne behov for endring eller stabilitet
 • får kunnskap om ulike former for overganger og bevissthet om at flere overganger trolig vil komme fordi både eget liv og samfunnet omkring er i stadig utvikling

Hvis kommunen gir et tilbud utover 15 timer, er anbefalte mål at deltakerne:

 • reflekterer over flere endringer i livet og reaksjonsmønstre i overgangsfaser
 • få innsikt i hvorfor noen blir motiverte i møte med karriereutfordringer, mens andre blir frustrerte over krav om endringer
 • får kunnskap om forventninger til å lære seg nye oppgaver i en jobb og tilpasse seg utvikling i arbeidslivet
 • får kunnskap om mulighet til å studere ved siden av jobb, ta fagbrev på jobb eller omskolere seg

Under Praktisk gjennomføring finner du lenke til Ressurs for veiledere i Karrierekompetanse. Her finner du tips til gjennomføring og eksempler på oppgaver som du kan bruke i klasserommet.

 Les mer om Endring og Stabilitet i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Som gruppeveileder velger du selv hvordan du vil legge opp timene. Ønsker du konkrete forslag, finner du det i Ressurs for veiledere i Karrierekompetanse . Dette er en egen ressurs som er utviklet for gruppeveiledere som skal planlegge og gjennomføre timene tilknyttet Karrierekompetanse.

I ressursen finner du tips til hvordan du kan forberede deg til timene og forslag til oppgaver som du kan gjøre sammen med deltakerne. Der finner du også mer fagstoff om de fem temaområdene og nyttige lenker.

Ressursen er utviklet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner/karrieresentre, og ble lansert i mars 2022. 

Annet:

 
Fant du det du lette etter?