Digital kompetanse symbol

Digital kompetanse

Her vil kommunen finne faglige anbefalinger om hvordan deltakere i introduksjonsprogrammet kan få tilrettelagt og relevant opplæring i digitale ferdigheter som en del av introduksjonsprogrammet.

Utarbeidet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge)

Sist oppdatert: 5. januar 2021

Nøkkelinformasjon

 • Obligatorisk?

  Nei, men kan støtte opp under obligatorisk innhold i programmet

 • Deltakere

  Etter individuell vurdering

 • Når i programmet

  Gjerne tidlig, men også gjennomgående i programmet

Formålet er å støtte kommunene i arbeidet med å gi deltakerne tilrettelagt og relevant opplæring i digitale ferdigheter som en del av introduksjonsprogrammet. Det er et mål at hele befolkningen er digitalt selvhjulpne slik at de kan bidra som aktive samfunnsborgere. Dette inkluderer også deltakerne i introduksjonsprogrammet.

For å nå det overordnede målet, bør kommunen sørge for relevant og tilrettelagt opplæring i digital kompetanse som en del av kvalifiseringen.

Målgruppen er alle deltakere i introduksjonsprogrammet med behov for opplæring i digital kompetanse.

Bruk av veiledere

Kommunen bør legge til rette for å bruke veiledere til hjelp for hovedansvarlig i opplæringen. Slike veiledere kan bistå med å veilede deltakerne. Andre deltakere i introduksjonsprogrammet med høyere digital kompetanse, frivillige eller studenter kan være eksempler på slike ekstra veiledere i kurset. Dersom andre deltakere brukes, bør disse ha veiledningsarbeidet som en del av sitt introduksjonsprogram.

Sikre språklig forståelse

Lærere, og eventuelt veiledere, på kursene bør så langt det er mulig sikre språklig forståelse underveis i opplæringen. Kommunen bør for eksempel bruke ulike verktøy som sikrer språklig forståelse, som Google Translate eller YouTube-videoer på et språk deltakeren forstår. I tillegg bør det tilstrebes å bruke veiledere (jf. punkt over) som har samme språkbakgrunn som deltakere på kurset så langt det lar seg gjøre. Ressurser som vises til på www.digidel.no under verktøy, finnes på flere språk og kan bidra til dette.

Utgangspunkt i det deltakerne kan fra før

Opplæringen i digital kompetanse bør ta utgangspunkt i det den enkelte deltaker kan fra før, deltakerens interesser, og målene i integreringsplanen.

Læreren på kurset bør starte med å finne ut hvilke digitale verktøy deltakerne kjenner til i utgangspunktet, og hva de ønsker å lære mer om. En deltaker kan være på ulikt nivå innenfor ulike områder og endre nivå raskt på et område uten at det endres på et annet. Et eksempel på dette kan være at en deltaker kan være på høyt nivå knyttet til bruk av ulike sosiale medier, men likevel ikke mestre verktøy som e-post eller program for dokumentbehandling.

For deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn, er det særlig viktig at opplæringen i digitale ferdigheter ikke knyttes til lese- og skriveopplæring i norsk. Det vil for eksempel innebære at det er lite hensiktsmessig å starte opplæringen i digitale ferdigheter med å lære skriveprogram, bruk av tastatur på datamaskin eller liknende. For denne gruppa er det bedre å ta utgangspunkt i deltakernes bruk av smarttelefon og koble nye ferdigheter til det de allerede kan.

Egne økter

Opplæringen bør organiseres som egne kurs eller undervisningsøkter som først og fremst tar for seg digitale ferdigheter uten at deltakerne samtidig skal lære et nytt språk. Dere bør likevel innlemme det digitale i annen opplæring parallelt, men da som et verktøy i opplæringen.

Vi anbefaler at den som er hovedansvarlig for de digitale kursene, har et tett samarbeid med norsklæreren for å sikre at deltakerne får brukt de nye digitale ferdighetene også som et verktøy i norskundervisningen.

Forankring hos hovedansvarlig for introduksjonsprogrammet

Kommunen er ansvarlig for opplæringen, og det bør være tydelig hvor i kommunen ansvaret for opplæringen i digitale ferdigheter ligger. Arbeidet med digital kompetanse bør kobles på ikt-arbeidet for hele opplæringssektoren i kommunen.

Målene for opplæringen bør være de samme som for den øvrige befolkningen. For å finne tematikk inndelt på ulike nivåer, kan ansvarlig for kurset også se på innholdet på www.digidel.no hvor det er delt inn etter nybegynner, litt øvet og øvet.

Grunnleggende digital forståelse

Deltakeren bør:

 • kjenne til mulighetene og verktøyene som finnes i en digital verden
 • forstå allmenne digitale begreper på et språk han eller hun forstår
 • skjønne den digitale verden og hvordan digitale verktøy og tjenester er integrert i de fleste områdene i et moderne samfunn
 • kunne finne fram til ordforklaringer på digitale begrep ved behov
 • kjenne til og vurdere når bruk av digitale verktøy og tjenester er nødvendig

Deltakeren bør kunne kommunisere digitalt

Deltakeren bør:

 • kjenne til korrekte former for kommunikasjon ved bruk av forskjellige digitale tjenester, for eksempel formelle og uformelle kommunikasjonsformer
 • kunne bruke mobiltelefon eller smarttelefon for samtaler, tekst- og bildemeldinger
 • kunne kommunisere med andre skriftlig via e-post og chattetjenester
 • kjenne til prinsippet om at det er en avsender og en eller flere mottakere
 • kjenne til forskjellige apper for kommunikasjon ved bruk av smarttelefon
 • kjenne til forskjellige e-postprogrammer og kunne identifisere de vanligste funksjonene
 • kjenne til mulighetene for å kunne kommunisere på forskjellige måter i sosiale medier, synkron og asynkron kommunikasjon
 • vite om personvern og hvordan det kan sikres

Grunnleggende informasjonssøk

Deltakeren bør:

 • kunne søke etter relevant informasjon i en standard nettleser
 • kjenne til hvordan å skille informasjonstreff etter relevans og kvalitet
 • kunne bruke forskjellige søketermer for å øke kvaliteten på informasjonssøk
 • kjenne til YouTube som opplæringsressurs på ulike språk
 • kjenne til funksjonene i Google Translate for å kunne få informasjon på et språk som deltakeren behersker

Inn- og utlogging

Deltakeren bør:

 • kunne opprette en egen brukerprofil for tilgang til forskjellige tjenester
 • kjenne til forskjellige måter å opprette brukernavn og passord på og kjenne til prinsipper for sikkerhet ved bruk av forskjellige tjenester
 • kjenne til bruk av to-trinns-identifisering for tjenester som krever personopplysninger eller betalingstjenester
 • forstå konseptet med kodebrikker og SMS på mobil osv.
 • kunne bruke nettbank eller andre betalingstjenester som mobilbetaling osv.
 • kjenne til innlogging og bruk av passord på forskjellige enheter som nettbrett, mobil og datamaskin
 • kjenne til at offentlige tjenester ofte er på nett og kunne søke for å finne relevant informasjon
 • kunne søke etter offentlige tjenester og opprette egen bruker på de forskjellige tjenestene etter behov, eventuelt med språklig veiledning
 • kjenne til prinsipper for personvern knyttet til digitale tjenester
 • kunne søke etter steder for kjøp og salg av varer og tjenester
 • kjenne igjen forsøk på svindel
 • kjenne til prinsipper for trygg betaling
 • kjenne til betingelser ved bruk av apper – nedlastning og sletting etter behov

Under skisserer vi hvilken kompetanse de som er involvert i opplæringen bør ha. Vi har valgt å skille mellom de som er hovedansvarlige for opplæringen, og personer som brukes som veiledere. Kommunen bør stille høyere krav til hovedansvarlige for opplæringen enn til veilederne. Dere bør sørge for kontinuerlig kompetanseheving av lærere og veiledere fordi det stadig dukker opp nye digitale verktøy og løsninger. For å sikre en god kompetanseheving internt i kommunen bør dere legge til rette for kollegaveiledning mellom de som er ansvarlige på kursene.

Anbefalt kompetanse hos hovedansvarlig:

 • Pedagogisk utdanning: Kommunen bør stille krav til pedagogisk utdanning. Realkompetanse kan erstatte formell pedagogisk utdanning.
 • Erfaring fra opplæring for voksne innvandrere: Hovedansvarlig for kurset bør ha erfaring fra opplæring av voksne innvandrere og undervisning i norsk som andrespråk, eventuelt inngå et samarbeid med en lærer som innehar slik kompetanse og erfaring. Det er ekstra viktig med god forståelse for hva deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn trenger av tilrettelegging.
 • Ikt-kompetanse som dekker læringsmålene: Generell ikt-kompetanse på et nivå som gjør hovedansvarlig i stand til å undervise i de målene som er satt opp for det bestemte kurset. Kommunen kan ikke forutsette kompetanse som går på det tekniske som oppdateringer, plattform og systemnivå, jf. anbefaling om at arbeidet med elementet bør være forankret i kommunens felles satsning innenfor ikt i opplæringssektoren.
 • Kompetanse eller erfaring med digital veiledning: Hovedansvarlig for kurset må vite hva som er særlig viktige prinsipper for digital veiledning. Dette kan dere sørge for gjennom spesifikke kurs, eller finne tips og råd til kursholdere på digidel.no.

Anbefalt kompetanse hos veilederne:

 • Felles språk med deltakergruppa: Det er viktig at veilederne har god kjennskap til deltakernes språk og samtidig kan kommunisere med hovedansvarlig på et felles språk. Veiledernes språklige kompetanse er enda viktigere enn deres digitale kompetanse.
 • Grunnleggende Ikt-kompetanse: Veilederne bør ha en grunnleggende ikt-kompetanse som gjør dem i stand til å sette seg inn i nye ferdigheter og verktøy. Veilederne skal fungere som en ekstra ressurs for hovedansvarlig i opplæringssituasjonene. Det er derfor viktig at veilederne har en ikt-kompetanse som gjør dem i stand til å bistå læreren med veiledning.
 • Forståelse for digital veiledning: Veilederne bør få egne kurs i digital veiledning. Kursene kan blant annet baseres på veiledningsheftet som finnes på www.digidel.no. Der det er andre deltakere i introduksjonsprogrammet som er digitale veiledere, kan et slikt kurs inngå som en del av deltakernes program hvor de får dokumentasjon på at de har gjennomført et slikt kurs.
Fant du det du lette etter?