Samarbeid med frivillig sektor symbol

Supplerende aktiviteter i frivillig sektor

Frivillige lag og foreninger over hele landet bidrar i og supplerer kommunenes integrerings- og kvalifiseringsarbeid. Frivillige aktiviteter kan utgjøre en viktig arena for å bygge nettverk, og tillit og tilhørighet til lokalsamfunnet.

Sist oppdatert: 6. juli 2021

Mange frivillige lag og foreninger, inkludert idretts- og friluftsforeninger, jobber gjennom informasjons- og veiledningstiltak aktivt for å rekruttere innvandrere og barna deres inn i lokalsamfunnet og i ulike frivillige aktiviteter.

Mange frivillige organisasjoner driver også spesifikke integreringstiltak for nyankomne flyktninger og innvandrere, som norsktreningstilbud, leksehjelp og aktiviteter som gir kunnskap og kompetanse om det norske samfunnet.

viser at kommuner som prioriterer samarbeid med frivillig sektor i introduksjonsprogrammet kan vise til noe bedre resultater for deltakerne når det gjelder utvikling av sosialt nettverk. Annen forskning viser at sosiale nettverk ofte er inngangen til arbeidslivet.

Norsktrening er lavterskeltilbud i regi av frivillige organisasjoner der innvandrere kan øve seg på å snakke norsk. Norsktrening er ikke det samme som ordinær norskopplæring hos en kurstilbyder eller ved et voksenopplæringssted, og skal ikke være en erstatning for det ordinære tilbudet om norskopplæring. For å lære norsk, er det imidlertid viktig å bruke språket så mye som mulig. Derfor fungerer ofte norsktreningstilbudene som et supplement til den kommunale norskopplæringen.

Tilbudene er gratis, oftest uten krav til påmelding og varierer i omfang, nivåinndeling, bruk av arbeidsmåter og verktøy. Tilbudene organiseres på ulike måter og det varierer om de frivillige norsktrenerne får systematisk opplæring eller ikke.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) har utarbeidet en temaside om norsktrening. På temasiden finner man blant annet

  • tips til norsktreneren om organisering, arbeidsmåter og gjennomføring av norsktrening
  • ressurser til bruk i norsktreningen
  • oversikt over og kontaktinformasjon til de største frivillig organisasjonene som tilbyr norsktrening

Flyktningguide

I møte med en ny hverdag i Norge har mange flyktninger behov for informasjon og kunnskap om lokalsamfunn, kultur og språk.

Flyktningguide i regi av Norges Røde Kors tilbys i over 80 lokalforeninger over hele landet, i samarbeid med flyktningetjenesten i kommunene. Frivillige flyktningguider og flyktninger kobles sammen og møtes jevnlig.

Flyktningguiden fungerer som en veiviser inn i det norske samfunnet, i tillegg til å være et medmenneske, en å stole på og støtte seg på i en krevende etableringsfase. Flyktningguiden kan bidra til at flyktningen blir kjent med norsk språk, kultur og lokalsamfunnet.

Frivillige som ønsker å bli flyktningguide skal ha fylt 18 år og må gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring, undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring.

Mer informasjon om Flyktningguide-ordningen finner man på Røde Kors sine nettsider.

En god nabo

En god nabo er et tilbud som drives av Redd Barna i flere større kommuner, blant annet i Oslo, Tromsø, Kristiansand, Trondheim og Bergen. Formålet er å oppmuntre barn som er nylig bosatt i Norge til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, og gjennom dette gi dem og familiene deres nettverk, kjennskap og tilhørighet til sitt nye nærmiljø.

Redd Barna erfarer at mange barn deltar i organisert aktivitet i løpet av perioden de blir fulgt opp gjennom tiltaket, og noen av barna fortsetter også i etterkant. Familienes behov for oppfølging varierer mye, og tilbudet organiseres og tilpasses etter familienes ønsker og behov. Redd Barna har erfart at familier som kommer til Norge som overføringsflyktninger kan ha et særlig behov for et slik tilbud.

I tillegg til oppfølging av enkeltfamilier arrangerer En god nabo også fellesaktiviteter og åpne møteplasser hvor familier kan komme sammen, møte andre, praktisere norsk og få informasjon om tilbud i nærmiljøet.

Mer informasjon om En god nabo finner man på Redd barna sine nettsider.

Aktivitetsguide

Aktivitetsguide er et gratis tilbud som hjelper barn og unge mellom 6-18 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. Aktivitetsguiden skal bidra til at flere barn og unge i lavinntekts- eller innvandrerfamilier blir rekruttert inn i idrettslagene, og fungerer som et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og offentlige instanser.

Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien for å svare på spørsmål, presentere lokale idrettstilbud og forklare hvordan idretten fungerer. Aktivitetsguiden legger også til rette for et godt første møte med idrettslaget og kan følge til og fra trening i begynnelsen, inntil barnet eller ungdommen føler seg trygg i idrettslaget.

Følgende idrettsråd tilbyr aktivitetsguide: Tromsø idrettsråd, Oslo idrettskrets, Bodø idrettsråd, Kristiansand idrettsråd, Stavanger idrettsråd, Asker idrettsråd og Trondheim idrettsråd.

Det er også laget en digital aktivitetsguide hvor man finner både skriftlig informasjon og podcaster/lydfiler på ulike språk.

Ferskingkurs

Mange medlemsforeninger i Den norske turistforening (DNT) arrangerer “Ferskingkurs". Ferskingkurs tar for seg viktig samfunnskunnskap som allemannsretten, turkulturen i Norge, og hvordan en ferdes i naturen og tar vare på den. I tillegg til å gi deltakerne frilufts- og samfunnskompetanse, bidrar kursene til god helse og livskvalitet, og tilbyr muligheter for å utvide det sosiale nettverket.

Kurset finnes i to versjoner:

1) Ferskingkurs i friluft, hvor målet er å bli trygg på å planlegge og gjennomføre dagsturer i skog og mark.

2) Fersking på overnatting, hvor målet er å planlegge og gjennomføre en overnattingstur.

Flere lokallag arrangerer ferskingkurs som er tilpasset målgruppen flyktninger og innvandrere, med vekt på friluftsliv som integreringsarena. Noen av kursene gjennomføres i direkte samarbeid med voksenopplæringen.

DNTs lokale medlemsforening/lokallag i kommunen kan kontaktes for informasjon og samarbeid om ferskingkurs som er tilpasset målgruppen flyktninger og innvandrere. DNT sentralt kan også kontaktes dersom det ikke lyktes å komme i kontakt med DNT lokallag.

Mer informasjon om ferskingkurs finner man på DNT sine nettsider.

DNT tilbyr også digitale friluftskurs som man kan gjennomføre på egen hånd eller bruke i gruppe.

 
Fant du det du lette etter?