Norsk og samfunnskunnskap symbol

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gi deltakerne de norskferdighetene og kunnskapene om samfunnet de trenger for å delta i opplæring, utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Ansvarlig: Kompetanse Norge

Sist oppdatert: 5. januar 2021

Nøkkelinformasjon

  • Obligatorisk

  • Deltakere

    Alle

  • Når i programmet

    Gjennomgående i programmet

Et av formålene med integreringsloven er å bidra til at innvandrere får gode norskferdigheter og kunnskaper om norsk samfunnsliv. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal ruste deltakerne til å delta i demokratiske prosesser og forberede dem på hverdagsliv, utdanning og arbeidsliv i Norge.

Målet for opplæringen i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal nå et ferdighetsnivå i norsk som gir tilgang til formell opplæring og varig tilknytning til arbeidslivet. Deltakerne skal kunne bruke det norske språket til livslang læring og i et arbeidsliv som er i stadig endring.

Målet for opplæringen i samfunnskunnskap er at deltakerne skal få nødvendig kunnskap om det nye samfunnet de skal integreres i, slik at de kan være deltakende og kritisk tenkende medborgere. I deltakernes møte med et nytt land skal samfunnskunnskap bidra til å styrke forståelsen av det norske samfunnet, og hvordan de kan påvirke sitt eget liv og framtida si.

Deltakere med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, både i og utenfor introduksjonsprogrammet, skal få opplæring etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap er en forskrift til introduksjonsloven og inneholder både læreplan i norsk og læreplan i 50 timer samfunnskunnskap. Kompetanse Norge har ansvaret for implementeringen av læreplanen.

Læreplanen er under revidering som en følge av innføringen av ny lov. Reviderte læreplaner vil tre i kraft 1. august 2021. Les mer om statusen for arbeidet på nettsidene til Kompetanse Norge.

Norskopplæringen skal bidra til at deltakerne oppnår et ferdighetsnivå i norsk som gir tilgang til formell opplæring og varig tilknytning til arbeidslivet. Det innebærer blant annet å legge vekt på språket som brukes i arbeidslivet, men deltakerne må også tilegne seg norskferdigheter som gjør det mulig for dem å delta på andre relevante arenaer i livet som voksen i Norge.

Det kan for eksempel være aktuelt å ta fagopplæring eller videre utdanning dersom de trenger det for å komme i jobb. Deltakere i introduksjonsprogrammet som går fulltid i videregående opplæring, skal få sin norskopplæring i regi av fylkeskommunen og følge læreplanene under opplæringsloven, jf. integreringsloven § 30. Les mer om regelverket for minoritetsspråklige på Utdanningsdirektoratets nettsider.

I norskopplæringen er det derfor viktig å skape et samspill mellom det som skjer i klasserommet, og det som skjer på arbeidsplassen eller andre arenaer deltakeren er på som en del av introduksjonsprogrammet. Dette kan gjøres på flere måter og kan tilpasses deltakere med ulik bakgrunn og ulike behov. Kompetanse Norge har mer informasjon på sine nettsider om teoretiske grunnlag og arbeidsmåter som legger til rette for å gi deltakerne en tilpasset norskopplæring som forbereder dem best mulig på det norske arbeidslivet.

Kommunene har ansvaret for å gjennomføre prøver i norsk og samfunnskunnskap. Prøvene er obligatoriske for alle som har fått opphold etter 1. september 2013, og som har rett og plikt til opplæring.

For deltakere som fikk innvilget oppholdstillatelse før 1. september 2013, er det fortsatt frivillig å gå opp til norskprøve.

I tillegg til prøve i norsk, må de avlegge en egen prøve i samfunnskunnskap.

Innvandrernes oppholdstillatelse, ankomsttidspunkt og alder avgjør om de har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Les mer om regelverk for norsk og samfunnsfag på nettsidene til IMDi.

Fant du det du lette etter?