Norsk og samfunnskunnskap symbol

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gi deltakerne de norskferdighetene og kunnskapene om samfunnet de trenger for å delta i opplæring, utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Ansvarlig: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge)

Sist oppdatert: 21. september 2021

Nøkkelinformasjon

  • Obligatorisk

  • Deltakere

    Alle

  • Når i programmet

    Gjennomgående i programmet

Et av formålene med integreringsloven er å bidra til at innvandrere får gode norskferdigheter og kunnskaper om norsk samfunnsliv. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal ruste deltakerne til å delta i demokratiske prosesser og forberede dem på hverdagsliv, utdanning og arbeidsliv i Norge.

Målet for opplæringen i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal nå et ferdighetsnivå i norsk som gir tilgang til formell opplæring og varig tilknytning til arbeidslivet. Deltakerne skal kunne bruke det norske språket til livslang læring og i et arbeidsliv som er i stadig endring.

Målet for opplæringen i samfunnskunnskap er at deltakerne skal få nødvendig kunnskap om det nye samfunnet de skal integreres i, slik at de kan være deltakende og kritisk tenkende medborgere. I deltakernes møte med et nytt land skal samfunnskunnskap bidra til å styrke forståelsen av det norske samfunnet, og hvordan de kan påvirke sitt eget liv og framtida si.

Deltakere med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, både i og utenfor introduksjonsprogrammet, skal få opplæring etter læreplan i norsk og læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Læreplanen er revidert som følge av innføringen av ny lov. Reviderte læreplaner i norsk og i samfunnskunnskap  trådte i kraft 1. august 2021 og er forskrifter til integreringsloven.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) har ansvaret for implementeringen av læreplanene. Direktoratet har derfor utviklet kompetansepakker til de nye læreplanene som hjelp og støtte til innføringen.

Les om overgangsordningen mellom nye og gamle læreplaner på kompetansenorge.no.

Norskopplæringen skal bidra til at deltakerne oppnår et ferdighetsnivå i norsk som gir tilgang til formell opplæring og varig tilknytning til arbeidslivet. Det innebærer blant annet å legge vekt på språket som brukes i arbeidslivet, men deltakerne må også tilegne seg norskferdigheter som gjør det mulig for dem å delta på andre relevante arenaer i livet som voksen i Norge.

Det kan for eksempel være aktuelt å ta fagopplæring eller videre utdanning dersom de trenger det for å komme i jobb. Deltakere i introduksjonsprogrammet som går fulltid i videregående opplæring, skal få sin norskopplæring i regi av fylkeskommunen og følge læreplanene under opplæringsloven, jf. integreringsloven § 30. Les mer om regelverket for minoritetsspråklige på Utdanningsdirektoratets nettsider.

I norskopplæringen er det derfor viktig å skape et samspill mellom det som skjer i klasserommet, og det som skjer på arbeidsplassen eller andre arenaer deltakeren er på som en del av introduksjonsprogrammet. Dette kan gjøres på flere måter og kan tilpasses deltakere med ulik bakgrunn og ulike behov. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompentanse Norge) har utviklet en nettressurs om arbeidsrettet norskopplæring. Nettressursen er for dem som underviser i norsk som andrespråk og som har deltakere i praksis, og inneholder erfaringer, tips og råd fra lærere ved voksenopplæringssentre som jobber på denne måten.

Kommunene har ansvaret for å gjennomføre prøver i norsk og samfunnskunnskap. Prøvene er obligatoriske for alle som har fått opphold etter 1. september 2013, og som har rett og plikt til opplæring.

For deltakere som fikk innvilget oppholdstillatelse før 1. september 2013, er det fortsatt frivillig å gå opp til norskprøve.

I tillegg til prøve i norsk, må de avlegge en egen prøve i samfunnskunnskap.

Innvandrernes oppholdstillatelse, ankomsttidspunkt og alder avgjør om de har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Les mer om regelverk for norsk og samfunnsfag på nettsidene til IMDi.

Fant du det du lette etter?