Introduksjonsprogrammet for personer med kollektiv beskyttelse skal minst bestå av arbeids- og utdanningsrettet innhold og et språktilbud.

For personer med barn under 18 år, skal også kurs i foreldreveiledning inngå i introduksjonsprogrammet. Det gjelder også for de som får barn i løpet av programmet. 

Kommunene står fritt til å tilby innhold i introduksjonsprogrammet, utover det som er lovpålagt, eksempelvis i samfunnskunnskap og kurs i livsmestring.

 

Introduksjonsprogrammet for personer med kollektiv beskyttelse skal bestå av arbeids- eller utdanningsrettede innhold.

For deltakere med kollektiv beskyttelse er det en forventning om rask overgang til arbeid. Både lønnet arbeid, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning kan inngå i programmet, helt eller delvis. Les mer om arbeidsrettet introduksjonsprogram.

Personer med kollektiv beskyttelse har rett til gratis opplæring i norsk i ett år etter de midlertidige reglene. Retten gjelder uavhengig av om vedkommende deltar i introduksjonsprogrammet eller ikke.

Introduksjonsprogrammet skal blant annet bestå av et språktilbud. Språktilbudet kan være norskopplæring etter § 37d, eller et annet norsk eller engelsk språktilbud. For deltakere i introduksjonsprogram som uansett skal lære norsk, vil det være hensiktsmessig at opplæringen inngår i programmet. 

Under innhold i introduksjonsprogrammet etter integreringsloven i fagressursen, finner man informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Personer med kollektiv beskyttelse har verken rett eller plikt til samfunnskunnskap, men informasjonen om opplæring i norsk er fortsatt gjeldende.

For personer med barn under 18 år, skal også kurs i foreldreveiledning inngå i introduksjonsprogrammet. Det gjelder også for de som får barn i løpet av programmet. 

IMDi har i samarbeid med Bufdir utarbeidet faglig veiledning om gjennomføring av foreldreveiledning, og ulike foreldreveiledningsmetoder som kan benyttes for målgruppen. Veiledningen er også gjeldende for personer med kollektiv beskyttelse.