Assistent i helse- og omsorgssektoren

Sist oppdatert: 26. januar 2024

Fordrevne fra Ukraina og andre med relevant kompetanse kan jobbe som assistent i helse- og omsorgssektoren. Formålet med dette opplæringsløpet er å gi aktuelle deltakere i introduksjonsprogrammet en innføring i helse- og omsorgssektoren i Norge, slik at de kan gå raskt inn i arbeid som assistent.

Målgruppen for opplæringsløpet er både de med helsefaglig utdanningsbakgrunn og andre som har relevant erfaring fra arbeid i helse- og omsorgssektoren.

Når en offentlig virksomhet lyser ut en stilling, skal den best egnede kandidaten få tilbud om jobben. Dette kalles kvalifikasjonsprinsippet. Kvalifikasjonsprinsippet kan gjøre det vanskelig for flyktninger og personer med kort botid å nå opp i konkurranse med de som har arbeidserfaring fra Norge og gode norskferdigheter. Det er imidlertid flere muligheter som ledelsen i kommunen bør vite om. Les mer om arbeidsinkludering i kommunal sektor på KS sin hjemmeside.

Å arbeide som helsepersonell i Norge krever norsk autorisasjon, men en kan bli ansatt som assistent/ pleieassistent/ pleiemedarbeider i kommunen uten autorisasjon.

Tilpasse utlysningstekst
Det er mulig å ansette personer som står utenfor arbeidslivet dersom de er best eller tilnærmet best kvalifisert, ut fra utlysningsteksten til den ledige stillingen. Utlysningsteksten kan formuleres slik at den treffer den gruppa en ønsker å rekruttere. Ledere i helse- og omsorgssektoren kan vurdere om det er behov for formelle kvalifikasjonskrav i utlysningsteksten, eller om det kun er nødvendig med ønskede kvalifikasjonskrav. Det er også mulig å legge til ønske om språkferdigheter, for eksempel ukrainsk. På denne måten kan kommunen ansette fordrevne fra Ukraina som assistent, og samtidig overholde kvalifikasjonsprinsippet.

Oppgavedeling
Ved å fordele oppgaver som man ikke trenger fagkompetanse for å løse, fra faglært personell til assistenter, kan man avlaste tjenestene i kommunen, såkalt oppgavedeling. En utlysningstekst kan også ta utgangspunkt i oppgavedeling, slik som dette eksempelet fra Bergen kommune viser.

Det er den enheten i kommunen som har ansvar for introduksjonsprogrammet som har ansvar for opplæringsløpet. En programrådgiver alene eller i samarbeid med flere, koordinerer stegene i opplæringsløpet og er kontaktperson for arbeidsgiver. For å gjennomføre steg 2 – gjennomgang av digitale ressurser, kan det være nyttig å samarbeide om gjennomføringen med fagpersoner fra helse og omsorgssektoren i kommunen.

Opplæringsløpet skal gjennomføres innenfor rammene av kort introduksjonsprogram. Opplæringsløpet bør derfor starte så raskt som mulig, og senest innen tre måneder etter deltaker har startet i introduksjonsprogrammet.

En viktig del av opplæringsløpet er å delta i norskopplæring. Programrådgiver bør være i tett dialog med voksenopplæringen, om hvordan norskopplæringen for deltakeren kan tilpasses. Kompetansepakke om fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring gir veiledning i hvordan voksenopplæringen kan lage gode og målrettede norskopplæringstilbud i din kommune. Ved å gjøre norskopplæringen mer fleksibel kan flere deltakere fortsette i opplæring ved siden av praksis og arbeid.

For å avklare kandidater til opplæringsløpet, kan programrådgiver bruke profil for grunnleggende ferdigheter som pleieassistent. Profilen kan være et godt hjelpemiddel for å kartlegge personer som er aktuelle for arbeid i helse- og omsorgssektoren. Den er oversatt til flere språk, og kan være et utgangspunkt for å avklare om kandidaten er aktuell for opplæringsløpet. Profilen legger til rette for refleksjon over kandidatene sin kompetanse, behov for opplæring og ønsker for arbeid.

Dere finner profilen på Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sin hjemmeside.

Spørsmål som kan være aktuelle å stille kandidaten:
• Er dette ferdigheter du har?
• Hva trenger du å lære mer om?
• Ønsker du å jobbe som assistent i helse- og omsorgssektoren?

Gjennomføring: Programrådgiver kan avklare kandidatene gjennom individuelle samtaler eller i gruppe, avhengig av hvor mange deltakere som er aktuelle.

Språkstøtte: Profilen er oversatt til ukrainsk, men bruk av tolk eller morsmålsstøtte kan være hensiktsmessig.

Parallelt med at programrådgiver finner praksisplass, kan digitale støtteressurser gi en innføring i helse- og omsorgssektoren. Nasjonalt senter for aldring og helse har utarbeidet flere korte e-læringskurs rettet mot ansatte i helse- og omsorgssektoren. Kursene gir en innføring i hva ansatte må kunne for å jobbe som assistent.

Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid
Kurset gir en kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Deltakeren får faglig basiskunnskap og et godt grunnlag for videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp. Kurset er digitalt, og består av fire moduler på til sammen 7 timer. Kurset er gratis, og deltakeren får kursbevis når de kan gjennomføre kurset selv på norsk.

Observasjonskompetanse
Kurset gir en første introduksjon til ABCDEF-metoden og ISBAR, og vektlegger blant annet observasjoner som kan utføres ved å bruke sansene. Formålet med kurset er å bidra til at den som jobber i den kommunale helse- og omsorgstjenesten raskt skal fange opp endring hos en pasient, og kommunisere observasjoner på en forenklet, effektiv og strukturert måte til annet helse- og omsorgspersonell. Kurset er digitalt, og tar 1,5 time å gjennomføre. Kurset er gratis, og deltakeren får kursbevis når de kan gjennomføre kurset selv på norsk.

Gode tjenester til personer med utviklingshemning
Kurset gir en kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med mennesker med utviklingshemming. Deltakeren får faglig basiskunnskap og et godt grunnlag for videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp. Kurset er digitalt, og består av fire moduler på til sammen 7 timer. Kurset er gratis, og deltakeren får kursbevis når de kan gjennomføre kurset selv på norsk.

Gjennomføring: Vi anbefaler at programrådgiver samler deltakerne i grupper og går gjennom de digitale ressursene i fellesskap. Her kan det være nyttig å samarbeide om gjennomføringen med fagpersoner fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Dersom deltakeren har tilstrekkelige norskferdigheter til å gjennomføre e-læringen på egenhånd, er det også en mulighet.

Estimert tidsbruk: 7 - 15 timer. Her vurderer programrådgiver, eventuelt i samråd med andre fagpersoner, hvilke ressurser som er aktuelle for deltakerne. Tidsbruk vil være avhengig av kandidaten sin medbrakte kompetanse og opplæringsbehov.

Språkstøtte: Ressursene er utviklet på norsk, og det vil være behov for språklig tilrettelegging og støtte, enten ved bruk av tolk eller morsmålsstøtte.

Når deltaker er klar for praksis, bør programrådgiver finne praksisplass på sykehjem, i omsorgsbolig, innen hjemmetjeneste eller innen andre helse- og omsorgstjenester i kommunen.

De fordrevne fra Ukraina vil ha ulik botid og ulik grad av norskferdigheter. Det er derfor viktig at programrådgiver går i dialog med praksisstedet om forventinger til norskferdigheter, og muligheten for å delta i praksis parallelt med norskopplæring.

Huskeliste for programrådgiver i kontakt med praksisplassen:
• Avklare forventninger til norskferdigheter med utgangspunkt i denne oversikten over ulike språknivå
• Avklare varighet og antall timer/dager i uken
• Avklare muligheter for overgang til arbeid som assistent etter praksisperioden er over
• Inngå avtale om praksis - mal for praksisavtale
• Bistå deltaker med å fremskaffe politiattest
• Avtale møte mellom deltaker, arbeidsgiver og norsklærer for å gi informasjon og avtale oppfølging
• Lage opplæringsplan

Lørenskog kommune har utarbeidet denne opplæringsplanen for praksis i barnehage, som kan være et fint et utgangspunkt for en individuell opplæringsplan i din kommune. Opplæringsplanen kan brukes av fadderen/mentoren som følger opp deltakeren på praksisplassen, programrådgiver og norsklærer.

Estimert varighet for praksis: 1-3 måneder, avhengig av kandidaten sin medbrakte kompetanse, norskferdigheter og arbeidsgivers rekrutteringsbehov.

Mer om praksis: Les om hvordan legge til rette for god kvalitet i praksis på Fagressurs for introduksjonsprogrammet og ta e-læringskurs for god kvalitet på praksis.

Formalisere kompetanse
Fordrevne fra Ukraina med helsefaglig utdanningsbakgrunn kan formalisere sin kompetanse ved å søke om autorisasjon. Det er også mulig å søke kompletterende sykepleierutdanning ved OsloMet. Personer med lang og allsidig praksis kan formalisere sin arbeidserfaring gjennom praksiskandidatordningen.

Kurs ved Fagskolen Diakonova

I august 2024 starter Fagskolen Diakonova opp et tilbud til flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere. Her vil de lære om norsk eldreomsorg, få arbeidspraksis i sykehjem og språktrening innenfor helsenorsk. Opplæringen er samlingsbasert. Les mer på nettsiden til Fagskolen Diakonova.

Kompetansepakker
Kompetansepakke om fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring er nå tilgjengelig på IMDi sin Fagressurs for introduksjonsprogrammet. Kompetansepakken er utformet med tanke på at din kommune kan jobbe med kompetanseheving i fellesskap og over tid. Bruk for eksempel avdelingsmøter til å se filmene sammen, og jobb videre med refleksjonsspørsmål og caser i fellesskap.