Assistent i barnehage- og skolesektoren

Sist oppdatert: 26. januar 2024

Fordrevne fra Ukraina og andre med relevant kompetanse kan jobbe som assistent i barnehage, skole og SFO. Formålet med dette opplæringsløpet er å gi aktuelle deltakere i introduksjonsprogrammet en innføring i barnehage- og skolesektoren i Norge, slik at de kan gå raskt inn i arbeid som assistent.

Målgruppen for opplæringsløpet er både de med pedagogisk utdanningsbakgrunn og andre som har relevant erfaring fra arbeid med barn og unge.

Når en offentlig virksomhet lyser ut en stilling, skal den best egnede kandidaten få tilbud om jobben. Dette kalles kvalifikasjonsprinsippet. Kvalifikasjonsprinsippet kan gjøre det vanskelig for flyktninger og personer med kort botid å nå opp i konkurranse med de som har arbeidserfaring fra Norge og gode norskferdigheter. Det er imidlertid flere muligheter som ledelsen i kommunen bør vite om. Se KS sin arbeidslivsfrokost om kvalifikasjonsprinsippet  og les mer om arbeidsinkludering i kommunal sektor på KS sin hjemmeside.

Den som skal tilsettes i lærerstilling i grunnskolen og i den videregående skolen, skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Kommunen og fylkeskommunen kan imidlertid ansette personer som assistent både i barnehage, skole og SFO. Personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling kan hjelpe til i opplæringen dersom de får nødvendig veiledning. For mer informasjon om det juridiske handlingsrommet, se opplæringsloven § 10-11.

Tilpasse utlysningstekst

Det er mulig å ansette personer som står utenfor arbeidslivet dersom de er best eller tilnærmet best kvalifisert ut fra utlysningsteksten til den ledige stillingen. Utlysningsteksten kan formuleres slik at den treffer den gruppa som en ønsker å rekruttere. Ledere i skoler og barnehager kan vurdere om det er behov for formelle kvalifikasjonskrav i utlysningsteksten, eller om det kun er nødvendig med ønskede kvalifikasjonskrav. Det er også mulig å legge til ønske om språkferdigheter, for eksempel ukrainsk. På denne måten kan kommunen ansette fordrevne fra Ukraina som assistent, og samtidig overholde kvalifikasjonsprinsippet.

Oppgavedeling

Ved å fordele oppgaver som man ikke trenger fagkompetanse for å løse, fra faglært personell til assistenter, kan man avlaste tjenestene i kommunen, såkalt oppgavedeling. En utlysningstekst kan også ta utgangspunkt i oppgavedeling, slik som dette eksempelet fra Bergen kommune viser.

NAV, Oslo voksenopplæring Skullerud og bydel Søndre Nordstrand har sammen utviklet en modell for kompetansejobber i bydelen, hvor oppgavedeling står sentralt. Prosjektet er en del av Områdesatsingene i Oslo, og har laget en film som forklarer hva kompetansejobber er.

Det er den enheten i kommunen som har ansvar for introduksjonsprogrammet som har ansvar for opplæringsløpet. En programrådgiver alene eller i samarbeid med flere, koordinerer stegene i opplæringsløpet og er kontaktperson for arbeidsgiver. For å gjennomføre steg 2 – gjennomgang av digitale ressurser, kan det være nyttig å samarbeide om gjennomføringen med fagpersoner fra barnehage, skole eller SFO.

Opplæringsløpet skal gjennomføres innenfor rammene av kort introduksjonsprogram. Opplæringsløpet bør derfor starte så raskt som mulig, og senest innen tre måneder etter deltaker har startet i introduksjonsprogrammet.

En viktig del av opplæringsløpet er å delta i norskopplæring. Programrådgiver bør være i tett dialog med voksenopplæringen, om hvordan norskopplæringen for deltakeren kan tilpasses. Kompetansepakke om fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring gir veiledning i hvordan voksenopplæringen kan lage gode og målrettede norskopplæringstilbud i din kommune. Ved å gjøre norskopplæringen mer fleksibel kan flere deltakere fortsette i opplæring ved siden av praksis og arbeid.

For å avklare kandidater til opplæringsløpet, kan programrådgiver bruke profil for grunnleggende ferdigheter som barnehageassistent. Profilen kan også være et godt hjelpemiddel for å kartlegge personer som er aktuelle for arbeid i skole og SFO. Den er oversatt til flere språk, og kan være et utgangspunkt for å avklare om kandidaten er aktuell for opplæringsløpet. Profilen legger til rette for refleksjon over kandidatene sin kompetanse, behov for opplæring og ønsker for arbeid.

Dere finner profilen på Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sin hjemmeside.

Spørsmål som kan være aktuelle å stille kandidaten:

  • Er dette ferdigheter du har?
  • Hva trenger du å lære mer om?
  • Ønsker du å jobbe som assistent i barnehage- skole eller SFO?

Gjennomføring: Programrådgiver kan avklare kandidatene gjennom individuelle samtaler eller i gruppe, avhengig av hvor mange deltakere som er aktuelle.

Språkstøtte: Profilen er oversatt til ukrainsk, men bruk av tolk eller morsmålsstøtte kan være hensiktsmessig.

Parallelt med at programrådgiver finner praksisplass, kan digitale støtteressurser gi en innføring i arbeid med barn og unge. Ressursene er gratis og tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets hjemmesider og kompetanseportal. Støttemateriellet omfatter sentrale temaer som rammeplan, læreplanverket, arbeid med vurdering, inkluderende praksis, trygt og godt miljø i barnehage, skole og SFO, samarbeid med hjemmet med mer.

Lenker til digitale ressurser:

For de som allerede er i praksis i barnehage er det også mulig å benytte ressursen «Barnehagefaglig grunnkompetanse», dersom styrer i barnehage har tilgang. Det er et interaktivt e-læringstilbud til assistenter og andre ansatte i barnehager, som er gratis og lett tilgjengelig fra både mobiltelefon og pc.

Gjennomføring: Enkelte ressurser vil egne seg for individuelt arbeid, mens andre ressurser er utviklet for refleksjoner og samarbeid i grupper. Vi anbefaler at programrådgiver samler deltakerne i grupper og går gjennom de digitale ressursene i fellesskap. Her kan det være nyttig å samarbeide om gjennomføringen med fagpersoner fra barnehage, skole eller SFO.

Estimert tidsbruk: 5 - 8 timer. Her vurderer programrådgiver, eventuelt i samråd med andre fagpersoner, hvilke ressurser som er aktuelle for deltakerne. Tidsbruk vil være avhengig av deltakeren sin medbrakte kompetanse og opplæringsbehov.

Språkstøtte: Ressursene er utviklet på norsk, og det vil være behov for språklig tilrettelegging og støtte, enten ved bruk av tolk eller morsmålsstøtte.

Når deltakeren er klar for praksis, bør programrådgiver finne praksisplass i barnehage, skole eller SFO.

De fordrevne fra Ukraina vil ha ulik botid og ulik grad av norskferdigheter. Det er derfor viktig at programrådgiver går i dialog med tjenestene i kommunen (praksisstedet) om forventinger til norskferdigheter, og muligheten for å delta i praksis parallelt med norskopplæring.

Huskeliste for programrådgiver i kontakt med praksisplassen:

  • Avklare forventninger til norskferdigheter med utgangspunkt i denne oversikten over ulike språknivå
  • Avklare varighet og antall timer/dager i uken
  • Avklare muligheter for overgang til arbeid som assistent etter praksisperioden er over
  • Inngå avtale om praksis - mal for praksisavtale
  • Bistå deltakeren med å fremskaffe politiattest
  • Avtale møte mellom deltaker, arbeidsgiver og norsklærer for å gi informasjon og avtale oppfølging
  • Lage opplæringsplan

Lørenskog kommune har utarbeidet denne opplæringsplanen for praksis i barnehage, som kan være et fint et utgangspunkt for en individuell opplæringsplan i din kommune. Opplæringsplanen kan brukes av fadderen/mentoren som følger opp deltakeren på praksisplassen, programrådgiver og norsklærer.

Estimert varighet for praksis: 1-3 måneder, avhengig av deltakeren sin medbrakte kompetanse, norskferdigheter og arbeidsgivers rekrutteringsbehov.

Mer om praksis: Les om hvordan legge til rette for god kvalitet i praksis på Fagressurs for introduksjonsprogrammet og ta e-læringskurs for god kvalitet på praksis.

Formalisere kompetanse

Fordrevne fra Ukraina med pedagogisk utdanningsbakgrunn kan formalisere sin kompetanse ved å søke om godkjenning. Det er også mulig å søke kompletterende lærerutdanning ved OsloMet. Personer med lang og allsidig praksis kan formalisere sin arbeidserfaring gjennom praksiskandidatordningen.

Kurs ved OsloMet

OsloMet har opprettet et kurs for personer med relevant pedagogisk utdanning fra utlandet. Målet med kurset er å gi en innføring i norsk barnehage og skole. Kurset gir ikke jobbgaranti eller studiepoeng fra høyere utdanning, men kan være et godt utgangspunkt for den som ønsker å søke jobb i barnehage eller skole. Les mer om kurset og finn søknadsskjema på nettsiden til OsloMet.

Kompetansepakker

Kompetansepakke om fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring er nå tilgjengelig på IMDi sin Fagressurs for introduksjonsprogrammet. Kompetansepakken er utformet med tanke på at din kommune kan jobbe med kompetanseheving i fellesskap og over tid. Bruk for eksempel avdelingsmøter til å se filmene sammen, og jobb videre med refleksjonsspørsmål og caser i fellesskap.