Kommunen

Her kan du lese om kommunens sitt ansvar for introduksjonsprogrammet, og hvordan sikre et godt samarbeid med NAV-kontoret

Sist oppdatert: 11. desember 2023

Kommunen har ansvar for å

 • kartlegge deltakerens kompetanse
 • tilby introduksjonsprogram
 • samordne innhold i introduksjonsprogrammet
  • internt i kommunen, herunder flyktningtjenesten og voksenopplæringen  
  • som andre har ansvar for,  for eksempel videregående opplæring (fylkeskommunen) eller arbeidsmarkedstiltak (NAV)
 • tilby opplæring i norsk  og samfunnskunnskap
 • i samarbeid med andre aktører legge til rette for at deltagere som ikke oppnår sitt sluttmål innenfor programtiden unngår avbrudd i kvalifiseringen
 • behandle personopplysninger i tråd med introduksjonsloven, integreringsloven, personopplysningsloven og forvaltningsloven
 • registrere opplysninger om deltakerens gjennomføring av introduksjonsprogrammet i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)/registrene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

For å sikre et godt samarbeid om introduksjonsprogrammet anbefales det at kommunen på ledernivå tar ansvar for å

 • ta initiativ til å etablere en samarbeidsavtale med NAV-kontoret, eller sørge for at det blir utarbeidet interne samarbeidsrutiner der introduksjonsprogrammet er organisert i NAV
 • holde tverretatlige møter på ledernivå med NAV-kontoret minst en gang i året, for å evaluere, rapportere og planlegge videre samarbeid om introduksjonsprogrammet

I samarbeid om den enkelte deltaker anbefales det at kommunen tar ansvar for å 

 • ved behov, involvere NAV-kontoret i kartlegging av den enkelte deltaker
 • når det er relevant, gi NAV-kontoret tilgang til registrerte opplysninger fra kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • ved behov, involvere NAV-kontoret ved utarbeidelse av integreringsplan for den enkelte deltaker
 • så tidlig som mulig, identifisere deltakere med kompetanse som er etterspurt og lett omsettbar i arbeidsmarkedet. og som er aktuelle for rask overgang til arbeid.  
 • ved behov, involvere NAV underveis i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet, for eksempel koble på en relevant arbeidsgiver eller benytte et arbeidsmarkedstiltak
 • dele relevant informasjon og gå i dialog med NAV-kontoret i god tid før endt programperiode for å sikre en smidig overgang for deltakere som har behov for videre oppfølging av NAV
Fant du det du lette etter?