Kompetansekartlegging og karriereveiledning symbol

Kompetansekartlegging og karriereveiledning

Kompetansekartlegging og karriereveiledning før oppstart i introduksjonsprogrammet skal sikre at den enkelte får et tilpasset og målrettet program.

Sist oppdatert: 6. juli 2021

Kompetansekartlegging

Kommunene skal kartlegge kompetansen til alle personer som

  • har fått oppholdstillatelse etter 1. januar 2021
  • er i målgruppen for introduksjonsprogrammet
  • ikke har en kompetansekartlegging registrert i IMDinett fra før

Alle i målgruppen for introduksjonsprogrammet har .

Kompetansekartleggingen skal

  • skje før personen starter opp i introduksjonsprogrammet
  • danne grunnlaget for karriereveiledning
  • gjennomføres bare én gang per person

Kartleggingen skal minst omfatte

  • språkkunnskaper
  • utdanning
  • arbeidserfaring
  • annen relevant kompetanse

Det digitale verktøyet for kompetansekartleggingen i kommunene heter Kompass. Kompass sikrer tilnærmet lik kartlegging i alle kommuner, og temaene i Kompass tilsvarer temaene som overføringsflyktninger kartlegges etter i IMDi sitt kartleggingssystem for den gruppen.

Kompass er bygget opp som en selvregistreringsløsning. Personer har ulikt behov for bistand til å gjennomføre selvregistreringen, og kommunen må vurdere behovet og kvalitetssikre informasjonen basert på den enkeltes forutsetninger. Innholdet fra registreringen i Kompass er synlig i IMDinett. Der finnes det også merknadsfelt hvor kommunene kan supplere med relevant informasjon.

IMDi har utviklet en e-læring om kompetansekartlegging av personer som er i målgruppen for deltakelse i introduksjonsprogrammet. IMDi har også laget en informasjonsfilm til personer som er i målgruppen for deltakelse i introduksjonsprogrammet slik at de kan få innsikt og forståelse om hvorfor de skal kartlegges

Personer som bor i mottak, og som har fått en oppholdstillatelse som gjør at de er i målgruppen for introduksjonsprogrammet, har .

Det er vertskommunens ansvar at kompetansekartleggingen blir gjennomført i selvregistreringsløsningen Kompass innen to uker etter at oppholdstillatelse er innvilget. Kartlegging før bosetting skal bidra til at personen blir bosatt i en kommune med relevant tilbud om utdanning eller arbeid, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.

Kompetansekartleggingen før bosetting skal danne grunnlag for karriereveiledning etter bosetting. Det er viktig at bosettingskommunen ikke kartlegger på nytt, men benytter seg av merknadsfeltene i IMDinett dersom det er behov for å oppdatere eller tilføye informasjon om personen.

Noen mottak er integreringsmottak, og har en annen organisering enn ordinære mottak. For gjennomføring av kompetansekartlegging og andre integreringsfremmende tiltak i integreringsmottak gjelder egne føringer. Les mer om dette på temasiden om integreringsfremmende tiltak i mottak.

IMDi kartlegger kompetansen til overføringsflyktninger før innreise til Norge. Denne kartleggingen er synlig for kommunene. Det er viktig at kommunene ikke kartlegger overføringsflyktninger på nytt etter bosetting, men kvalitetssikrer kompetanseinformasjonen og legger til utfyllende informasjon i merknadsfeltet i IMDinett ved behov.

Overføringsflyktninger som ikke kan kartlegges før innreise til Norge, kartlegges etter ankomst til Norge. Dersom overføringsflyktninger ikke er kartlagt før innreise og må innom mottak før bosetting, skal de kartlegges av vertskommunen for mottaket. De som blir bosatt direkte i en kommune og ikke har vært kartlagt av IMDi, skal kartlegges av bosettingskommunen. I begge tilfeller skal selvregistreringsløsningen Kompass brukes, og kommunen kan legge til utfyllende informasjon i merknadsfeltet i IMDinett ved behov.

Bosettingskommunen skal også gjennomføre kompetansekartlegging av andre personer som bosettes i kommunen, og som er i målgruppen for introduksjonsprogrammet, som for eksempel familiegjenforente. Kommunen skal også i disse tilfellene bruke selvregistreringsløsningen Kompass og legge til utfyllende informasjon i merknadsfeltet i IMDinett ved behov.

Karriereveiledning

Deltakere som fikk første oppholdstillatelse etter 1.1.2021, har .

Deltakere som ble bosatt før 1.1.2021, har rett til å få vurdert om de har behov for karriereveiledning. Deltakere som har behov, skal få tilbud om dette i tråd med .

Karriereveiledningen skal bygge på den gjennomførte kompetansekartleggingen.

Målet er at karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte kan ta reflekterte valg om kvalifisering, utdanning og arbeid, og at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. Formålet er også at introduksjonsprogrammet skal bli mer målrettet og gjennom det bidra til mer varig tilknytning til arbeidslivet for den enkelte. Karriereveiledningen bør blant annet ta utgangspunkt i den enkeltes alder, motivasjon og ønsker, og se hen til muligheter og begrensninger i det regionale og lokale arbeidsmarkedet.

Karriereveiledningen kan også bidra til at kommunene får et bedre grunnlag for å planlegge introduksjonsprogrammet sammen med den enkelte deltaker. Karriereveilederen skal benytte «karriereveileders notat» i IMDinett der deltakerens ønsker for videre utdanning og arbeid synliggjøres. Karriereveiledningen bør resultere i en anbefaling om arbeid eller utdanning, og om hvordan deltakeren kan komme så langt som mulig på veien mot dette målet innenfor introduksjonsprogrammet.

E-læring om Karriereveileders notat i IMDinett finner du her

Det er fylkeskommunen som skal sørge for at deltakerne får karriereveiledning. Kommunen og fylkeskommunen bør derfor sammen planlegge og organisere den praktiske gjennomføringen av karriereveiledningen, og ellers samarbeide tett slik at deltakeren får en helhetlig tjeneste.

For deltakere som fikk første oppholdstillatelse etter 1.1.2021, skal karriereveiledning være gjennomført før kommunen fatter vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet. Veiledningen bør derfor være gjennomført senest tre måneder etter bosetting.

Karriereveiledning kan også inkluderes på et senere tidspunkt som en del av introduksprogrammet for deltakere som etter kommunens vurdering har behov for det, men dette er ikke en obligatorisk del av programmet. Det kan være hensiktsmessig å se karriereveiledningen i starten av introduksjonsprogrammet i sammenheng med det standardiserte elementet Livsmestring i et nytt land, som deltakerne har plikt til å delta i. Karrierekompetanse, inkludert kunnskap om arbeid og utdanning, er ett av to temaområder i elementet og vil blant annet bestå av karrierelæringsaktiviteter. Les mer om elementet Livsmestring i et nytt land.

Annet

Kommunen og fylkeskommunen må sørge for at det blir brukt kvalifisert tolk under kompetansekartlegging og karriereveiledningen dersom det er behov for det. Tolken som brukes, bør være kvalifisert, altså oppfylle kravene til Nasjonalt tolkeregister.

Når kommunen utarbeider integreringsplanen (tidligere individuell plan) sammen med deltakeren, skal gjennomført kompetansekartlegging og karriereveiledning være utgangspunktet for deltakere som fikk første oppholdstillatelse etter 1.1.2021.

Kompetansekartlegging og karriereveiledning skal ligge til grunn for å utarbeide sluttmål for introduksjonsprogrammet og vurdere hvilket innhold deltakeren kan nyttiggjøre seg i programtiden.

Les mer om .

 
Fant du det du lette etter?