Kompetansekartlegging og karriereveiledning symbol

Kompetansekartlegging og karriereveiledning

Kompetansekartlegging og karriereveiledning før oppstart i introduksjonsprogrammet skal sikre at den enkelte får et tilpasset og målrettet program.

Sist oppdatert: 4. mars 2024

Kompetansekartlegging

Kommunene skal kartlegge kompetansen til alle personer som 

  • har fått oppholdstillatelse etter 1. januar 2021 
  • er i målgruppen for introduksjonsprogrammet 
  • ikke har en kompetansekartlegging registrert i IMDinett fra før 

Alle i målgruppen for introduksjonsprogrammet har rett og plikt til kompetansekartlegging. 

Det er verdt på merke seg at personer med kollektiv beskyttelse, har rett, men ikke plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging etter bosetting. Bosatte personer med kollektiv beskyttelse som ønsker å delta i introduksjonsprogrammet, har rett og plikt til kompetansekartlegging. Du kan lese mer om kompetansekartlegging for fordrevne fra Ukraina her. 

Kompetansekartleggingen skal 

  • skje før personen starter opp i introduksjonsprogrammet 
  • danne grunnlaget for karriereveiledning 
  • gjennomføres bare én gang per person 

Kartleggingen skal minst omfatte 

  • språkkunnskaper 
  • utdanning 
  • arbeidserfaring 
  • annen relevant kompetanse 

Fra februar 2024 skal IMDis nye digitale intervjuskjema for kompetansekartlegging benyttes. Intervjuskjemaet sikrer tilnærmet lik kartlegging i alle kommuner, og temaene tilsvarer temaene som overføringsflyktninger kartlegges etter i IMDi sitt kartleggingssystem for den gruppen. 

Intervjuskjemaet består av strukturerte felt og fritekstfelt hvor kommunene kan supplere med relevant informasjon. 

I denne  e-læringen  kan dere lære mer om kompetansekartlegging og her finner dere en informasjonsfilm til personer som er i målgruppen for deltakelse i introduksjonsprogrammet. Gjennom denne filmen kan de få innsikt og forståelse om hvorfor de skal kartlegges. 

Personer som bor i mottak, og som har fått en oppholdstillatelse som gjør at de er i målgruppen for introduksjonsprogrammet, har rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging. Personer i mottak med midlertidig kollektiv beskyttelse er unntatt denne bestemmelsen. Du kan lese mer om unntakene i juridisk veileder til integreringslovens midlertidig kapittel 6A.  

Det er vertskommunens ansvar at kompetansekartleggingen blir gjennomført i IMDis digitale intervjuskjema innen to uker etter at oppholdstillatelse er innvilget. Kartlegging før bosetting skal bidra til at personen blir bosatt i en kommune med relevant tilbud om utdanning eller arbeid, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. 

Kompetansekartleggingen før bosetting skal danne grunnlag for karriereveiledning etter bosetting. Det er viktig at bosettingskommunen ikke kartlegger på nytt, men registrerer informasjonen i intervjuskjemaet dersom det er behov for å oppdatere eller tilføye informasjon om personen. 

Noen mottak er integreringsmottak, og har en annen organisering enn ordinære mottak. For gjennomføring av kompetansekartlegging og andre integreringsfremmende tiltak i integreringsmottak gjelder egne føringer. Les mer om dette på temasiden om integreringsfremmende tiltak i mottak. 

IMDi kartlegger kompetansen til overføringsflyktninger før innreise til Norge. Denne kartleggingen er synlig for kommunene. Det er viktig at kommunene ikke kartlegger overføringsflyktninger på nytt etter bosetting, men kvalitetssikrer kompetanseinformasjonen og legger til utfyllende informasjon i IMDis digitale løsninger ved behov. 

Overføringsflyktninger som ikke kan kartlegges før innreise til Norge, kartlegges etter ankomst til Norge. Dersom overføringsflyktninger ikke er kartlagt før innreise og må innom mottak før bosetting, skal de kartlegges av vertskommunen for mottaket. De som blir bosatt direkte i en kommune og ikke har vært kartlagt av IMDi, skal kartlegges av bosettingskommunen.  

Bosettingskommunen skal også gjennomføre kompetansekartlegging av andre personer som bosettes i kommunen, og som er i målgruppen for introduksjonsprogrammet, som for eksempel familiegjenforente. Kommunen skal også i disse tilfellene bruke IMDis digitale intervjuskjema. 

Karriereveiledning

Deltakere som fikk første oppholdstillatelse etter 1.1.2021, har .

Deltakere som ble bosatt før 1.1.2021, har rett til å få vurdert om de har behov for karriereveiledning.

Personer med kollektiv beskyttelse har rett, men ikke en plikt, til å gjennomføre karriereveiledning etter integreringsloven § 11.

Karriereveiledningen skal bygge på den gjennomførte kompetansekartleggingen.

Målet er at karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte kan ta reflekterte valg om kvalifisering, utdanning og arbeid, og at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. Formålet er også at introduksjonsprogrammet skal bli mer målrettet og gjennom det bidra til mer varig tilknytning til arbeidslivet for den enkelte. Karriereveiledningen bør blant annet ta utgangspunkt i den enkeltes alder, motivasjon og ønsker, og se hen til muligheter og begrensninger i det regionale og lokale arbeidsmarkedet.

Karriereveiledningen kan også bidra til at kommunene får et bedre grunnlag for å planlegge introduksjonsprogrammet sammen med den enkelte deltaker. Karriereveilederen skal benytte «karriereveileders notat» i IMDinett der deltakerens ønsker for videre utdanning og arbeid synliggjøres. Karriereveiledningen bør resultere i en anbefaling om arbeid eller utdanning, og om hvordan deltakeren kan komme så langt som mulig på veien mot dette målet innenfor introduksjonsprogrammet.

E-læring om Karriereveileders notat i IMDinett finner du her

Det er fylkeskommunen som skal sørge for at deltakerne får karriereveiledning. Kommunen og fylkeskommunen bør derfor sammen planlegge og organisere den praktiske gjennomføringen av karriereveiledningen, og ellers samarbeide tett slik at deltakeren får en helhetlig tjeneste.

For deltakere som fikk første oppholdstillatelse etter 1.1.2021, skal karriereveiledning være gjennomført før kommunen fatter vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet. Veiledningen bør derfor være gjennomført senest tre måneder etter bosetting.

Karriereveiledning kan også inkluderes på et senere tidspunkt som en del av introduksprogrammet for deltakere som etter kommunens vurdering har behov for det, men dette er ikke en obligatorisk del av programmet. Det kan være hensiktsmessig å se karriereveiledningen i starten av introduksjonsprogrammet i sammenheng med det standardiserte elementet Livsmestring i et nytt land, som deltakerne har plikt til å delta i. Karrierekompetanse, inkludert kunnskap om arbeid og utdanning, er ett av to temaområder i elementet og vil blant annet bestå av karrierelæringsaktiviteter. Les mer om elementet Livsmestring i et nytt land.

Annet

Kommunen og fylkeskommunen må sørge for at det blir brukt kvalifisert tolk under kompetansekartlegging og karriereveiledningen dersom det er behov for det. Tolken som brukes, bør være kvalifisert, altså oppfylle kravene til Nasjonalt tolkeregister.

Når kommunen utarbeider integreringsplanen (tidligere individuell plan) sammen med deltakeren, skal gjennomført kompetansekartlegging og karriereveiledning være utgangspunktet for deltakere som fikk første oppholdstillatelse etter 1.1.2021.

Kompetansekartlegging og karriereveiledning skal ligge til grunn for å utarbeide sluttmål for introduksjonsprogrammet og vurdere hvilket innhold deltakeren kan nyttiggjøre seg i programtiden.

Les mer om .

 
Fant du det du lette etter?