Bruk av tolk i introduksjonsprogrammet

Å bruke tolk er viktig og nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til personer som er i målgruppen for introduksjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 7. januar 2021

Behov for bruk av tolk vil være varierende, men dersom språk er en barriere, må en bruke kvalifisert tolk i møte med deltakere i introduksjonsprogrammet. Der det er behov skal tolk brukes under kompetansekartlegging og karriereveiledning, og i utarbeidelse av integreringsplan. Tolk skal brukes både før, underveis og etter endt introduksjonsprogram når det er behov. Det bør være lav terskel for å bruke tolk, for å sikre at begge parter har forstått hverandre og at samtykke blir gitt på riktig grunnlag.

Les mer om tolking i offentlig sektor her.

Det skal legges til rette for at alle deltakere i introduksjonsprogrammet, uansett språknivå skal kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter gjennom undervisning, opplæring og praksis. I gjennomføring av for eksempel livsmestring i et nytt land og foreldreveiledning vil det være hensiktsmessig å tilby tolk slik at deltakerne får mulighet til å gå mer i dybden, få en grundigere gjennomgang og økt refleksjon og eierskap til innholdet. Det anbefales å bruke tolk i både gruppebaserte og individbaserte opplegg.

Tolk skal benyttes i utarbeidingen av integreringsplanen dersom språket er en barriere for forståelse av prosessen. Det bør være lav terskel for å benytte tolk, for å sikre at begge parter har forstått hverandre og at samtykke blir gitt på riktig grunnlag.

Kompetansekartlegging og karriereveiledning skal ligge til grunn for å utarbeide sluttmål for introduksjonsprogrammet og vurdere hvilket innhold deltakeren kan nyttiggjøre seg av i programtiden.

Det er kommunen og fylkeskommunen som må sørge for at det blir brukt kvalifisert tolk dersom det er behov for det. Tolken som brukes bør være kvalifisert, altså oppfylle kravene til Nasjonalt tolkeregister. Tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister har gjennomført ett eller flere av de offentlige kvalifiseringstilbudene og er kjent med retningslinjer for god tolkeskikk. Det anbefales å prioritere tolker i de høyeste kategoriene da de har statsautorisasjon i tolking og/eller tolkeutdanning.

Selv om bruk av tolk ikke er regulert i egen lov, finnes det noen bestemmelser i særlovgivningen som implisitt kan medføre rett eller plikt til bruk av tolk. Les mer om hva loven sier om bruk av tolk her.

 

Fant du det du lette etter?