Samarbeidsavtale og samarbeidsrutiner

Helhetlig arbeid med introduksjonsprogrammet forutsetter samordning mellom flyktningenheten og NAV-kontoret lokalt. I tillegg til flyktningenheten er også voksenopplæringen og fylkeskommunen sentrale aktører.

Sist oppdatert: 11. desember 2023

Arbeids- og velferdsetaten og kommunene har felles lokale NAV-kontor som er regulert gjennom lokale partnerskapsavtaler. Hvorvidt introduksjonsprogrammet er organisert i NAV-kontoret, vil variere fra kommune til kommune.

For å sikre godt samarbeid bør flyktningenheten og NAV-kontoret

 • utarbeide en samarbeidsavtale dersom introduksjonsprogrammet er organisert utenfor NAV-kontoret

eller

 • en samarbeidsrutine dersom introduksjonsprogrammet er organisert i NAV-kontoret.

Last ned forslag til mal for samarbeidsavtale (Word, 47 KB)

Avtalen/rutinen skal sikre at introduksjonsprogrammet blir en integrert del av NAV-kontorets helhetlige tilbud. Den skal også ivareta ansvarsdeling, informasjonsflyt og samarbeid om deltakere i introduksjonsprogrammet på NAV-kontoret. Samarbeidet om deltakere i introduksjonsprogrammet, vil som andre kommunale tjenester som inngår i NAV-kontoret, kunne være et naturlig tema i partnerskapsmøtene

Samarbeidsavtalen eller -rutinen bør inneholde bestemmelser om

 • kontaktpersoner i flyktningenheten og i NAV-kontoret, og ansvarlig for å følge opp informasjonsutveksling
 • ansvar og forpliktelser når det gjelder introduksjonsprogrammet
 • felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner mellom flyktningenheten og NAV-kontoret
 • hvordan enhetene skal samarbeide, for eksempel gjennom tverrfaglige team og hvor ofte man skal møte både på leder- og saksbehandlernivå
 • rutiner for utveksling av relevant informasjon, som for eksempel
  • kommunens planer for årlig bosetting av flyktninger og planlegging av konkrete ankomster
  • informasjon om den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet
  • status på arbeidsmarkedet, relevante samarbeidsavtaler med arbeidsgivere og aktuelle arbeidsmarkedstiltak fra NAV-kontoret
 • gode overganger i de tilfellene deltakeren ikke når sluttmålet i introduksjonsprogrammet, og det vurderes at personen trenger videre oppfølging av NAV-kontoret
 • regelmessig evaluering av samarbeidet og av samarbeidsavtalen/-rutinen

Samarbeidsavtalen/-rutinen kan i tillegg inneholde andre punkter, som for eksempel oppgavefordeling i forbindelse med å framskaffe praksisplasser, oppfølging av deltakere i arbeidsmarkedstiltak og oppfølging av arbeidsgivere. 

 • Det er viktig at samarbeidet forankres på ledernivå og utøves på saksbehandlernivå

 • Den skriftlige samarbeidsavtalen bør undertegnes av leder som deretter følger opp mål, resultatkrav, rapporteringsrutiner og avvik

 • Ledelsen i flyktningenheten bør ta initiativ til at det holdes et møte minst en gang per år på ledernivå for å evaluere samarbeidet og legge føringer for neste års arbeid

 • Saksbehandlerne iverksetter og følger opp samarbeidsavtalen/-rutinen i sitt arbeid med deltakere i introduksjonsprogrammet

Fant du det du lette etter?