NAV

Med arbeid som mål for introduksjonsprogrammet er NAV en sentral samarbeidspartner for kommunen. NAV har et stort nettverk av arbeidsgivere, god kjennskap til arbeidsmarkedet og flere ulike verktøy for å bidra til at folk kommer i jobb.

Sist oppdatert: 11. desember 2023

Flyktningenheten bør så tidlig som mulig samarbeide med NAV-kontoret i utforming og gjennomføring av introduksjonsprogram for den enkelte deltaker. Samarbeidsavtalen og/eller samarbeidsrutinen skal gi gode rammer for dette. 

 

For å sikre et godt samarbeid om introduksjonsprogrammet anbefales det at NAV-kontoret på ledernivå 

 • bidrar til å etablere en samarbeidsavtale med flyktningenheten, eller sørge for at det blir utarbeidet interne samarbeidsrutiner der introduksjonsprogrammet er organisert i NAV
 • bidrar til å holde tverretatlige møter på ledernivå med flyktningenheten minst en gang i året, for å evaluere, rapportere og planlegge videre samarbeid om introduksjonsprogrammet
 • bildrar til å samarbeide med flyktningenheten om felles fora for kompetanseheving og erfaringsdeling

 • har ressurser tilgjengelig dersom flyktningenheten ber om bistand til  Livsmestring i et nytt land, og særlig innenfor temaområdet karrierekompetanse

NAV-kontoret bør generelt bistå med

 • kartlegging av den enkelte deltaker
 • utarbeidelse av sluttmål og integreringsplan
 • informasjon om relevante tjenester fra NAV og om arbeidsmarkedet
 • å arrangere jobbmesser for målgruppen flyktninger spesielt og jobbe for å inkludere disse i relevante jobbmesser 

Med arbeid som sluttmål bør NAV-kontoret særlig bistå med

 • markedskompetanse og jobbmatch for deltakere
 • å aktivt benytte NAV-kontorets arbeidsgivernettverk og formidle deltakere til arbeid 
 • å vurdere aktuelle arbeidsmarkedstiltak i utarbeidelsen av integreringsplanen og underveis i introduksjonsprogrammet 
 • delta i møter rundt den enkelte deltaker når det er behov for NAV-kontorets kunnskap og kompetanse
 • å registrere deltakere som arbeidssøkere når deltakerne får arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedstiltak fra NAV-kontoret
 • å sikre en smidig overgang dersom deltakeren har behov for videre oppfølging fra NAV etter endt introduksjonsprogram

Med sluttmål om å fullføre hele eller deler av grunnskole og videregående opplæring bør NAV-kontoret i tillegg bistå med

 • å vurdere mulighetene og planlegge for videreføring av kvalifiseringsløpet etter fullført introduksjonsprogram 

NAV fylke bør

 • følge opp at det foreligger en samarbeidsavtale i tilfeller der ansvaret for introduksjonsprogrammet i kommunen ligger utenfor NAV-kontoret, eller en samarbeidsrutine der introduksjonsprogrammet er organisert i NAV-kontoret
 • være en faglig støtte for NAV-kontoret i utarbeidelsen av samarbeidsavtaler/-rutiner 
 • bruke eksisterende nettverk med NAV-kontor i fylket til å drøfte hvordan samarbeidsavtalen/rutinen følges opp og  legge til rette for erfaringsdeling
 • være med å arrangere felles fora for felles kompetanseheving og erfaringsdeling mellom flyktningenheten, NAV-kontoret, fylkeskommunen med flere
 • være en pådriver for at deltakere i introduksjonsprogrammet sine opplæringsbehov blir ivaretatt i samarbeidsavtaler, delavtaler og rutinebeskrivelser med fylkeskommunen

NAV fylke og fylkeskommunen samarbeider på en rekke områder, noe som nedfelles i regionale samarbeidsavtaler. Fylkeskommunen har etter integreringsloven ansvar og forpliktelser. Det anbefales at samarbeid om introduksjonsprogrammet, herunder kvalifiseringstilbud og karriereveiledning, omtales i disse samarbeidsavtalene.

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?