Programrådgivers rolle

Kompetansepakken er utformet med tanke på at din kommune kan jobbe med kompetanseheving i fellesskap og over tid. Bruk for eksempel et avdelingsmøte til å se filmene sammen, og jobb videre med refleksjonsspørsmål i fellesskap.

IMDi

Sist oppdatert: 23. januar 2023

Nøkkelinformasjon

 • Målgruppe

  Programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet

 • Innhold

  Kompetansepakken består av en innledende faglig del og tre caser

 • Gjennomføring

  Bør jobbes med i fellesskap og over tid – eksempelvis på avdelingsmøte

 • Omfang

  Innledende faglig del varer i 17 min. Casene varierer fra 3 til 10 min.

 

Programrådgiver er sentral for å utarbeide et godt introduksjonsprogram for den enkelte deltaker. En rekke aktører, både offentlig og private, er involvert, og en slik kompleksitet krever koordinering. I denne kompetansepakken vil dere få presentert en innledende faglig del og tre ulike caser som berører ulike utfordringer knyttet til programrådgivers koordineringsrolle.

 

I denne innledende delen settes søkelyset på  ulike koordineringsutfordringer som kan oppstå i en kommune, som for eksempel dobbeltarbeid der flere gjør samme oppgave.

filmikon.svg

refleksjon.svg

 1. Har vi en felles problemforståelse internt i vår kommune, og med eksterne aktører?
 2. Er vi en potensiell flaskehals for andre?
 3. Hvordan kan vi skape en god integreringsprosess i samarbeid med andre? 

I denne oppgaven settes det søkelys på den horisontale interne organiseringen i kommunen. Bruk verktøyene som ble presentert i introduksjonsfilmen, for å analysere dere selv og deres situasjon i kommunen.

filmikon.svg

refleksjon.svg

 1. Hvilke aktører må (og bør?) vi koordinere arbeidet vårt med?
 2. Hvilke eksisterende koordineringsutfordringer har vi med de ulike aktørene?
 3. Hvilke koordineringsverktøy bruker vi i vår kommune for å samordne med de andre lokale aktørene i kommunen?
  • Hvordan fungerer de eksisterende koordineringsverktøyene, eventuelt hvorfor fungerer de ikke?
  • Hva kan eventuelt justeres eller endres?
  • Er det noen nye koordineringsverktøy vi vil teste ut fremover?

I den andre oppgaven er fokuset på den vertikale koordineringen, med en case som handler om samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har etter regionsreformen og innføringen av integreringsloven fått et tydeligere og formelt ansvar i integreringsprosessen. I dette caset blir dere utfordret til å bruke koordineringsverktøyene, som ble presentert introduksjonsfilmen, til å analysere hvordan samarbeidsforholdene med fylkeskommunen er, og mulige områder for forbedring.  

filmikon.svg

refleksjon.svg

 1. Hvilke fylkeskommunale aktører må vi koordinere arbeidet vårt med? Hvordan er forutsetningene i «vår» fylkeskommune?
 2. Hvilke koordineringsutfordringer har det vært med de ulike fylkeskommunale aktørene i oppstarten?
 3. Hvilke koordineringsverktøy bruker vi for å samordne tjenester med fylkeskommunen?
  • Hvordan fungerer de eksisterende koordineringsverktøyene, eventuelt hvorfor fungerer de ikke? 
  • Hva kan eventuelt justeres eller endres?
  • Er det noen nye koordineringsverktøy vi vil teste ut fremover?

På integreringsfeltet står en stadig ovenfor skiftende omgivelser og nye kriser. Behovet for koordinering blir ofte forsterket i krisetider og med stadige endringer. I siste case skal dere reflektere over hvordan en skal og bør jobbe i krisetider, med utgangspunkt i koronapandemien og/eller situasjonen med ukrainske flyktninger i 2022. 

 

filmikon.svg

refleksjon.svg

Ta utgangspunkt i koronapandemien og/eller situasjonen med ukrainske flyktninger i 2022: 

 1. Hvilke informasjonskanaler og koordineringsverktøy brukte vi?
  • Benyttet vi hovedsakelig eksisterende verktøy og informasjonskanaler, eller ble det opprettet nye?
 2. Hvilke koordineringsutfordringer møtte vi på (med interne og eksterne aktører)?
  • Hva fungerte godt?
  • Hva fungerte ikke?
  • Hva ville vi eventuelt gjort annerledes for å sikre bedre koordinering i en ny krisesituasjon?
 3. Er det noen verktøy eller praksiser for koordinering som ble opprettet under krisesituasjonen som vi bør ta med oss videre i den «normale driften»?

Ønsker dere mer veiledning - se her: 

Fant du det du lette etter?