Deling av personopplysninger

Sist oppdatert: 11. januar 2024

For å dele informasjon som gjelder enkeltdeltakere må mottaker av informasjonen ha tjenstlig behov for informasjonen. Dette gjelder uavhengig av om introduksjonsprogrammet er organisert i eller utenfor NAV-kontoret. Dere kan ikke dele flere opplysninger enn det som er nødvendig for å utføre oppgaven.

Integreringsloven § 41 gir en generell hjemmel for å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å utføre oppgaver i forbindelse med tiltak for å gi innvandrere kunnskap og ferdigheter for å kunne delta i det norske samfunnslivet. Etter § 42 andre ledd kan personopplysninger som er nødvendige for at mottakerorganet skal kunne gi innvandrere kunnskap og ferdigheter for å kunne delta i det norske samfunnslivet utveksles mellom offentlige organer. I utgangspunktet bør opplysningene gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte. Etter integreringsloven § 43 har kommunen plikt til å registrere personopplysninger om personer i kommunen som deltar i introduksjonsprogram. Introduksjonsloven §§ 25 og 25 a inneholder tilsvarende bestemmelser. Forvaltningsloven § 13 b åpner for at taushetsbelagte opplysninger i noen tilfeller kan utveksles, også på tvers av organer eller etater, så lenge dette er nødvendig.

Fant du det du lette etter?