Ikon av lovbok

Juridisk kompetanse

Kompetansepakken er utformet med tanke på at din kommune kan jobbe med kompetanseheving i fellesskap og over tid. Bruk for eksempel et avdelingsmøte til å se filmene sammen, og jobb videre med refleksjonsspørsmål i fellesskap.

IMDi

Sist oppdatert: 13. desember 2022

Nøkkelinformasjon

 • Målgruppe

  Programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet

 • Innhold

  Kompetansepakken består av tre moduler. Disse kan gjennomgås i valgfri rekkefølge

 • Gjennomføring

  Bør jobbes med i fellesskap og over tid – eksempelvis på avdelingsmøter

 • Omfang

  Hver film varer fra 12 - 17 minutter

Integreringsloven legger grunnlaget for introduksjonsprogrammet. God juridisk forståelse er derfor viktig for å bygge gode kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogrammet. Denne kompetansepakken gir en enkel innføring i de delene av integreringsloven som er særlig relevante for deg som programrådgiver. Programrådgiveren er sentral når det gjelder å utforme vedtak og integreringsplan for introduksjonsprogrammet, og det er viktig å kjenne til lovverket og hvilke muligheter og begrensninger dette gir.  

 

I denne modulen ser vi på de generelle kriteriene for hvem som kan få introduksjonsprogram, hva sluttmål er og hvordan det kan utformes. Til slutt får vi høre hvilke krav integreringsloven har til innholdet i introduksjonsprogrammet, og hvilke verktøy og ressurser som er tilgjengelig for deg som programrådgiver og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. 

filmikon.svg

 

refleksjon.svg

 1. Hvis dere tilbyr introduksjonsprogram til personer i «kan-gruppen», hvilke vurderinger gjør dere for å sikre likebehandling? 
 2. Hvordan jobber dere frem et sluttmål for den enkelte deltaker?
 3. Hvordan vurderer dere deltakeren sin medbrakte kompetanse?
 4. Hvordan jobber dere i kommunen for å sikre differensiering av deltakerne sitt introduksjonsprogram? 
 5. Hvordan involverer dere deltakeren i utformingen av introduksjonsprogrammet? 

Sett i lys av de store ankomstene av fordrevne fra Ukraina har IMDi hatt et særlig fokus på å utarbeide og formidle kunnskap om det midlertidige regelverket. I denne modulen ser vi på de generelle kriteriene for hvem som kan få introduksjonsprogram blant de med midlertidig kollektiv beskyttelse. Videre om hva sluttmål er og hvordan dette utformes. Til slutt får vi høre hvilke krav integreringsloven har til innholdet i introduksjonsprogrammet, og hvilke verktøy og ressurser som er tilgjengelig for deg som programrådgiver og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Den juridiske veilederen for integreringslovens kap. 6A er et godt supplement til denne filmen.  

 

filmikon.svg

 

refleksjon.svg

 1. Hvordan vurderer dere deltakeren sin medbrakte kompetanse? 
 2. Hvilke vurderinger gjør dere av språktilbud til deltakeren? 
 3. Hvordan vurderer dere eventuelt arbeidsrettede tiltak for deltakerne, som for eksempel fleksibelt hurtigspor? 
 4. Hvordan vurderer dere eventuelt utdanningsrettede tiltak, som for eksempel opplæring på videregående nivå? 
 5. Hvordan involverer dere deltakeren i utformingen av introduksjonsprogrammet? 

I denne modulen får vi en gjennomgang av de generelle forvaltningsrettslige reglene som gjelder for vedtak, klageadgang etc. Her er det særlig oppmerksomhet på hva som er viktig å kjenne til når det gjelder forvaltningslovens regler om saksbehandling ved vedtak etter integreringsloven. 

 

filmikon.svg

 

refleksjon.svg

 1. Hvordan involverer dere deltakeren når dere skal fatte et vedtak? 
 2. Hvordan jobber dere for å sikre at vedtaket inneholder individuelle begrunnelser? 
 3. Hvordan sikrer dere at deltakeren har forstått innholdet i vedtaket? 

Ønsker dere mer veiledning - se her: 

Fant du det du lette etter?