Arbeidsmarkedstiltak symbol

Arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV

Oversikt over ulike tiltak og virkemidler som NAV kan vurdere for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb.

NAV

Sist oppdatert: 5. januar 2021

Nøkkelinformasjon

  • Obligatorisk?

    Nei, men kan oppfylle krav til arbeids- eller utdanningsrettet innhold etter § 14 d) i integreringsloven og § 4 c) i introduksjonsloven

  • Når i programmet

    Etter individuell vurdering

  • Deltakere

    Etter individuell vurdering

Ifølge Rundskriv G27/2017 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere skal Arbeids- og velferdsetaten lokalt samarbeide med kommunen om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram.

Samarbeidsrundskrivet legger til grunn at NAV-kontoret deltar i et samarbeid om den enkelte deltaker på et tidlig stadium i programmet. Arbeids- og velferdsetatenhar blant annet ansvar for å gi informasjon om arbeidsmarkedet, arbeidsmarkedstiltak og virkemidler og for å bidra med et arbeidsrettet introduksjonsprogram. Arbeids- og velferdsetaten skal også vurdere om deltakere er aktuelle for hurtigsporet.

Det er de lokale Nav-kontorene som tildeler arbeidsmarkedstiltakene etter en vurdering av den enkeltes behov og arbeidsevne. Tiltakene blir tildelt innenfor den rammebevilgningen som er gitt til formålet fra Stortinget.