Koronapandemien og introduksjonsprogrammet

Den pågående pandemien gjør det nødvendig for kommuner å tilpasse kvalifiseringsarbeidet for personer som er i målgruppen til introduksjonsprogrammet. Her har vi samlet nyttige lenker med informasjon om gjeldende regelverk, råd og tips til tiltak.

Sist oppdatert: 26. april 2021

Som en del av regjeringens krisepakke 3 i forbindelse med pandemien, ble det våren 2020 satt av midler til en egen integreringspakke for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien (regjeringen.no). Det ble også gjort tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven gjennom midlertidige lover. Mange kommuner har tatt i bruk virkemidlene i integreringspakken, men det er ønskelig at flere kommuner tar i bruk flere av tiltakene.

Stortinget vedtok 9.3.2021 endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 (integreringspakke II). Endringene innebærer en utvidelse av integreringspakken, og at flere deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap omfattes av tiltakene i integreringspakke II. IMDi deler viktig informasjon om målgruppene for tiltakene og tilskuddsutbetaling.

IMDi har utarbeidet veiledninger til begge lovene, som du finner lenker til under. Her vil du og finne videre lenker til de midlertidige lovene. IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge også utarbeidet veileder for kvalifiseringsarbeid under pandemisituasjonen.

IMDi har utarbeidet to veiledere for bruk av tolk og ressurspersoner i informasjons- og kvalifiseringsarbeidet under koronapandemien. Veilederne kan være et nyttig hjelpemiddel under pandemien.

I IMDis eksempelbank er det nå samlet eksempler på informasjons- og integreringsarbeid i koronasituasjonen fra kommuner og frivillige organisasjoner.

Øvrig koronarelatert informasjon er samlet på egne sider på imdi.no og  kompetansenorge.no.  

Fant du det du lette etter?