Evaluering er viktig for å sikre kvalitet og en viktig del av etterarbeidet. Her får du få tips om hvordan du kan gjennomføre evalueringer, både underveis og ved kursslutt.

For å sikre best mulig kvalitet og treffsikkerhet i veiledningen er det viktig med evaluering fra alle involverte parter.

Gruppeveilederen reflekterer rundt den avsluttede økten og justerer eventuelt på bakgrunn av følgende spørsmål: Ble stoffet formidlet på en måte som var tilpasset deltakerne, og ga det rom for dialog? Hvordan fungerte de ulike delene? Hvordan var stoffmengden tilpasset tiden og deltakerne? Var det for mye/for lite stoff?

Brukermedvirkning står sentralt her. Du bør etterspørre og legge til rette for tilbakemeldinger fra deltakerne underveis i kurset. Innspillene deres kan gi grunnlag for viktige justeringer. Vi anbefaler også å legge til rette for systematisk deltakerevaluering ved kursslutt. Du kan deretter aktivt bruke tilbakemeldingene fra deltakerne både på tema og formidlingsform i planleggingen av neste kursrekke.

Bisitteren kan gi verdifulle tilbakemeldinger både underveis i kurset og ved kursslutt.

En viktig del av etterarbeidet gjelder også helseaspektet: Hadde noen av deltakerne behov for å bli veiledet direkte til en annen instans, for eksempel til helsesykepleier, rådgiver eller fastlege? Fungerte dette på en god måte, eller er det behov for å styrke kommunikasjonen med hjelpeapparatet. 

Flere kommuner har god erfaring med å utstede kursbevis for ulike typer kurs. Det er opp til kommunene om de vil utforme et kursbevis for gjennomført veiledning i «Livsmestring i et nytt land», som deltakerne kan få utdelt siste kursdag. Dersom kommunen velger å utarbeide et kursbevis, anbefaler vi at beviset inneholder temaene som er gjennomgått, kursets varighet, utstedelsesdato, i tillegg til navn på deltaker og aktuelle underskrifter fra flyktningkontoret eller voksenopplæringen.